blob: 5f980f563bb73fd68dc3b6c1ae50039255329126 [file] [log] [blame]
#!/bin/sh -e
python3 -m mypy -p qemu