blob: db3fa1bf4bda04a39ec678e89664a652aabb7d0a [file] [log] [blame]
use std::io;
use tokio::io::AsyncReadExt;
use tokio_test::io::Builder;
#[tokio::test]
async fn to_string_does_not_truncate_on_utf8_error() {
let data = vec![0xff, 0xff, 0xff];
let mut s = "abc".to_string();
match AsyncReadExt::read_to_string(&mut data.as_slice(), &mut s).await {
Ok(len) => panic!("Should fail: {} bytes.", len),
Err(err) if err.to_string() == "stream did not contain valid UTF-8" => {}
Err(err) => panic!("Fail: {}.", err),
}
assert_eq!(s, "abc");
}
#[tokio::test]
async fn to_string_does_not_truncate_on_io_error() {
let mut mock = Builder::new()
.read(b"def")
.read_error(io::Error::new(io::ErrorKind::Other, "whoops"))
.build();
let mut s = "abc".to_string();
match AsyncReadExt::read_to_string(&mut mock, &mut s).await {
Ok(len) => panic!("Should fail: {} bytes.", len),
Err(err) if err.to_string() == "whoops" => {}
Err(err) => panic!("Fail: {}.", err),
}
assert_eq!(s, "abc");
}
#[tokio::test]
async fn to_string_appends() {
let data = b"def".to_vec();
let mut s = "abc".to_string();
let len = AsyncReadExt::read_to_string(&mut data.as_slice(), &mut s)
.await
.unwrap();
assert_eq!(len, 3);
assert_eq!(s, "abcdef");
}