blob: 8e68b8a4417cfe6ac5883584c99cbebc82c924e3 [file] [log] [blame]
use tokio::test;
#[test]
async fn test_macro_can_be_used_via_use() {
tokio::spawn(async {
assert_eq!(1 + 1, 2);
})
.await
.unwrap();
}
#[tokio::test]
async fn test_macro_is_resilient_to_shadowing() {
tokio::spawn(async {
assert_eq!(1 + 1, 2);
})
.await
.unwrap();
}