blob: 039d36d1857a16f71a731ad3792d1295ecf8690f [file] [log] [blame]
#include <semaphore.h>
int sem_wait(sem_t* sem) { return sem_timedwait(sem, 0); }