blob: 0fb2b01ee19c89f66e29a895fb55b8e91f5f507d [file] [log] [blame]
{
"families": [
{
"family": "Roboto Mono",
"aliases": [
"RobotoMono"
],
"fallback_group": "monospace",
"fallback": true,
"fonts": [
{
"asset": "RobotoMono-Regular.ttf"
},
{
"asset": "RobotoMono-Light.ttf",
"weight": 300
},
{
"asset": "RobotoMono-Medium.ttf",
"weight": 500
}
]
}
]
}