blob: 5216dc7b8d1909bb688d495cc02fee1fb0813e90 [file] [log] [blame]
tink_module(proto)
tink_cc_proto(
NAME common_cc_proto
SRCS common.proto
)
tink_cc_proto(
NAME tink_cc_proto
SRCS tink.proto
DEPS tink::proto::common_cc_proto
)
tink_cc_proto(
NAME config_cc_proto
SRCS config.proto
)
tink_cc_proto(
NAME aes_siv_cc_proto
SRCS aes_siv.proto
)
tink_cc_proto(
NAME rsa_ssa_pkcs1_cc_proto
SRCS rsa_ssa_pkcs1.proto
DEPS tink::proto::common_cc_proto
)
tink_cc_proto(
NAME rsa_ssa_pss_cc_proto
SRCS rsa_ssa_pss.proto
DEPS tink::proto::common_cc_proto
)
tink_cc_proto(
NAME ecdsa_cc_proto
SRCS ecdsa.proto
DEPS tink::proto::common_cc_proto
)
tink_cc_proto(
NAME jwt_rsa_ssa_pkcs1_cc_proto
SRCS jwt_rsa_ssa_pkcs1.proto
)
tink_cc_proto(
NAME jwt_rsa_ssa_pss_cc_proto
SRCS jwt_rsa_ssa_pss.proto
)
tink_cc_proto(
NAME jwt_ecdsa_cc_proto
SRCS jwt_ecdsa.proto
)
tink_cc_proto(
NAME ed25519_cc_proto
SRCS ed25519.proto
)
tink_cc_proto(
NAME aes_cmac_cc_proto
SRCS aes_cmac.proto
)
tink_cc_proto(
NAME hmac_cc_proto
SRCS hmac.proto
DEPS tink::proto::common_cc_proto
)
tink_cc_proto(
NAME aes_ctr_cc_proto
SRCS aes_ctr.proto
)
tink_cc_proto(
NAME aes_ctr_hmac_aead_cc_proto
SRCS aes_ctr_hmac_aead.proto
DEPS
tink::proto::aes_ctr_cc_proto
tink::proto::hmac_cc_proto
)
tink_cc_proto(
NAME aes_gcm_cc_proto
SRCS aes_gcm.proto
)
tink_cc_proto(
NAME aes_gcm_siv_cc_proto
SRCS aes_gcm_siv.proto
)
tink_cc_proto(
NAME aes_ctr_hmac_streaming_cc_proto
SRCS aes_ctr_hmac_streaming.proto
DEPS
tink::proto::common_cc_proto
tink::proto::hmac_cc_proto
)
tink_cc_proto(
NAME aes_gcm_hkdf_streaming_cc_proto
SRCS aes_gcm_hkdf_streaming.proto
DEPS tink::proto::common_cc_proto
)
tink_cc_proto(
NAME aes_eax_cc_proto
SRCS aes_eax.proto
)
tink_cc_proto(
NAME chacha20_poly1305_cc_proto
SRCS chacha20_poly1305.proto
)
tink_cc_proto(
NAME kms_aead_cc_proto
SRCS kms_aead.proto
)
tink_cc_proto(
NAME kms_envelope_cc_proto
SRCS kms_envelope.proto
DEPS tink::proto::tink_cc_proto
)
tink_cc_proto(
NAME ecies_aead_hkdf_cc_proto
SRCS ecies_aead_hkdf.proto
DEPS
tink::proto::common_cc_proto
tink::proto::tink_cc_proto
)
tink_cc_proto(
NAME xchacha20_poly1305_cc_proto
SRCS xchacha20_poly1305.proto
)
tink_cc_proto(
NAME hkdf_prf_cc_proto
SRCS hkdf_prf.proto
DEPS
tink::proto::common_cc_proto
)
tink_cc_proto(
NAME aes_cmac_prf_cc_proto
SRCS aes_cmac_prf.proto
)
tink_cc_proto(
NAME hmac_prf_cc_proto
SRCS hmac_prf.proto
DEPS tink::proto::common_cc_proto
)
tink_cc_proto(
NAME prf_based_deriver_cc_proto
SRCS prf_based_deriver.proto
DEPS
tink::proto::tink_cc_proto
)
tink_cc_proto(
NAME jwt_hmac_cc_proto
SRCS jwt_hmac.proto
DEPS
tink::proto::hmac_cc_proto
)
tink_cc_proto(
NAME empty_cc_proto
SRCS empty.proto
)
tink_cc_proto(
NAME test_proto_cc_proto
SRCS test_proto.proto
)
tink_target_group(
NAME public_protos_cc_proto
DEPS
tink::proto::config_cc_proto
tink::proto::tink_cc_proto
)