blob: d30e947b3e1324e2bf1e0b282add1adbcf2fb352 [file] [log] [blame]
// import .example;
int main()
{
// This should invoke foo(double)
.example.foo(3.14159);
// This should invoke foo(double, char *)
.example.foo(3.14159, "Pi");
// This should invoke foo(int, int)
.example.foo(3, 4);
// This should invoke foo(char *)
.example.foo("This is a test");
// This should invoke foo(long)
.example.foo(42);
/*
// This should invoke Bar::Bar() followed by foo(Bar *)
foo(Bar.new);
// Skip a line
write("\n");
// This should invoke Bar::Bar(double)
Bar.new(3.14159);
// This should invoke Bar::Bar(double, char *)
Bar.new(3.14159, "Pi");
// This should invoke Bar::Bar(int, int)
Bar.new(3, 4);
// This should invoke Bar::Bar(char *)
Bar.new("This is a test");
// This should invoke Bar::Bar(int)
Bar.new(42);
// This should invoke Bar::Bar() for the input argument,
// followed by Bar::Bar(const Bar&).
Bar.new(Bar.new);
// Skip a line
write("\n");
*/
// Construct a new Bar instance (invokes Bar::Bar())
/*
bar = Bar.new;
// This should invoke Bar::foo(double)
bar.foo(3.14159);
// This should invoke Bar::foo(double, char *)
bar.foo(3.14159, "Pi");
// This should invoke Bar::foo(int, int)
bar.foo(3, 4);
// This should invoke Bar::foo(char *)
bar.foo("This is a test");
// This should invoke Bar::foo(int)
bar.foo(42);
// This should invoke Bar::Bar() to construct the input
// argument, followed by Bar::foo(Bar *).
bar.foo(Example::Bar.new);
// This should invoke Bar::spam(int x, int y, int z)
bar.spam(1);
// This should invoke Bar::spam(double x, int y, int z)
bar.spam(3.14159);
*/
write("Goodbye\n");
return 0;
}