blob: 82f29d1c7471ade60e439516b91fc97a43a5db8c [file] [log] [blame]
struct Base {
virtual int vmethod() { return 1; }
int basemethod() { return 1; }
virtual ~Base() {}
};