blob: 9de86910a80575217c950fc6281cdfa46e792bb5 [file] [log] [blame]
### Rounding to nearest
from single: f32(-nan:0xffe00000)
to double: f64(-nan:0x00fffc000000000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
from single: f32(-nan:0xffc00000)
to double: f64(-nan:0x00fff8000000000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
from single: f32(-inf:0xff800000)
to double: f64(-inf:0x00fff0000000000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
from single: f32(-0x1.fffffe00000000000000p+127:0xff7fffff)
to double: f64(-0x1.fffffe00000000000000p+127:0x00c7efffffe0000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
from single: f32(-0x1.1874b200000000000000p+103:0xf30c3a59)
to double: f64(-0x1.1874b200000000000000p+103:0x00c661874b20000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
from single: f32(-0x1.c0bab600000000000000p+99:0xf1605d5b)
to double: f64(-0x1.c0bab600000000000000p+99:0x00c62c0bab60000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
from single: f32(-0x1.31f75000000000000000p-40:0xab98fba8)
to double: f64(-0x1.31f75000000000000000p-40:0x00bd731f7500000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(-0x1.50544400000000000000p-66:0x9ea82a22)
to double: f64(-0x1.50544400000000000000p-66:0x00bbd5054440000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(-0x1.00000000000000000000p-126:0x80800000)
to double: f64(-0x1.00000000000000000000p-126:0x00b810000000000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(0x0.00000000000000000000p+0:0000000000)
to double: f64(0x0.00000000000000000000p+0:00000000000000000000) (OK)
to int32: 0 (OK)
to int64: 0 (OK)
to uint32: 0 (OK)
to uint64: 0 (OK)
from single: f32(0x1.00000000000000000000p-126:0x00800000)
to double: f64(0x1.00000000000000000000p-126:0x003810000000000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(0x1.00000000000000000000p-25:0x33000000)
to double: f64(0x1.00000000000000000000p-25:0x003e60000000000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(0x1.ffffe600000000000000p-25:0x337ffff3)
to double: f64(0x1.ffffe600000000000000p-25:0x003e6ffffe60000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(0x1.ff801a00000000000000p-15:0x387fc00d)
to double: f64(0x1.ff801a00000000000000p-15:0x003f0ff801a0000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(0x1.00000c00000000000000p-14:0x38800006)
to double: f64(0x1.00000c00000000000000p-14:0x003f100000c0000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(0x1.00000000000000000000p+0:0x3f800000)
to double: f64(0x1.00000000000000000000p+0:0x003ff0000000000000) (OK)
to int32: 1 (OK)
to int64: 1 (OK)
to uint32: 1 (OK)
to uint64: 1 (OK)
from single: f32(0x1.00400000000000000000p+0:0x3f802000)
to double: f64(0x1.00400000000000000000p+0:0x003ff0040000000000) (OK)
to int32: 1 (INEXACT )
to int64: 1 (INEXACT )
to uint32: 1 (INEXACT )
to uint64: 1 (INEXACT )
from single: f32(0x1.00000000000000000000p+1:0x40000000)
to double: f64(0x1.00000000000000000000p+1:0x004000000000000000) (OK)
to int32: 2 (OK)
to int64: 2 (OK)
to uint32: 2 (OK)
to uint64: 2 (OK)
from single: f32(0x1.5bf0a800000000000000p+1:0x402df854)
to double: f64(0x1.5bf0a800000000000000p+1:0x004005bf0a80000000) (OK)
to int32: 2 (INEXACT )
to int64: 2 (INEXACT )
to uint32: 2 (INEXACT )
to uint64: 2 (INEXACT )
from single: f32(0x1.921fb600000000000000p+1:0x40490fdb)
to double: f64(0x1.921fb600000000000000p+1:0x00400921fb60000000) (OK)
to int32: 3 (INEXACT )
to int64: 3 (INEXACT )
to uint32: 3 (INEXACT )
to uint64: 3 (INEXACT )
from single: f32(0x1.ffbe0000000000000000p+15:0x477fdf00)
to double: f64(0x1.ffbe0000000000000000p+15:0x0040effbe000000000) (OK)
to int32: 65503 (OK)
to int64: 65503 (OK)
to uint32: 65503 (OK)
to uint64: 65503 (OK)
from single: f32(0x1.ffc00000000000000000p+15:0x477fe000)
to double: f64(0x1.ffc00000000000000000p+15:0x0040effc0000000000) (OK)
to int32: 65504 (OK)
to int64: 65504 (OK)
to uint32: 65504 (OK)
to uint64: 65504 (OK)
from single: f32(0x1.ffc20000000000000000p+15:0x477fe100)
to double: f64(0x1.ffc20000000000000000p+15:0x0040effc2000000000) (OK)
to int32: 65505 (OK)
to int64: 65505 (OK)
to uint32: 65505 (OK)
to uint64: 65505 (OK)
from single: f32(0x1.ffbf0000000000000000p+16:0x47ffdf80)
to double: f64(0x1.ffbf0000000000000000p+16:0x0040fffbf000000000) (OK)
to int32: 131007 (OK)
to int64: 131007 (OK)
to uint32: 131007 (OK)
to uint64: 131007 (OK)
from single: f32(0x1.ffc00000000000000000p+16:0x47ffe000)
to double: f64(0x1.ffc00000000000000000p+16:0x0040fffc0000000000) (OK)
to int32: 131008 (OK)
to int64: 131008 (OK)
to uint32: 131008 (OK)
to uint64: 131008 (OK)
from single: f32(0x1.ffc10000000000000000p+16:0x47ffe080)
to double: f64(0x1.ffc10000000000000000p+16:0x0040fffc1000000000) (OK)
to int32: 131009 (OK)
to int64: 131009 (OK)
to uint32: 131009 (OK)
to uint64: 131009 (OK)
from single: f32(0x1.c0bab600000000000000p+99:0x71605d5b)
to double: f64(0x1.c0bab600000000000000p+99:0x00462c0bab60000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: 0 (INVALID)
from single: f32(0x1.fffffe00000000000000p+127:0x7f7fffff)
to double: f64(0x1.fffffe00000000000000p+127:0x0047efffffe0000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: 0 (INEXACT INVALID)
from single: f32(inf:0x7f800000)
to double: f64(inf:0x007ff0000000000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: 0 (INVALID)
from single: f32(nan:0x7fc00000)
to double: f64(nan:0x007ff8000000000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
from single: f32(nan:0x7fe00000)
to double: f64(nan:0x007ffc000000000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
### Rounding upwards
from single: f32(-nan:0xffe00000)
to double: f64(-nan:0x00fffc000000000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
from single: f32(-nan:0xffc00000)
to double: f64(-nan:0x00fff8000000000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
from single: f32(-inf:0xff800000)
to double: f64(-inf:0x00fff0000000000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
from single: f32(-0x1.fffffe00000000000000p+127:0xff7fffff)
to double: f64(-0x1.fffffe00000000000000p+127:0x00c7efffffe0000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
from single: f32(-0x1.1874b200000000000000p+103:0xf30c3a59)
to double: f64(-0x1.1874b200000000000000p+103:0x00c661874b20000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
from single: f32(-0x1.c0bab600000000000000p+99:0xf1605d5b)
to double: f64(-0x1.c0bab600000000000000p+99:0x00c62c0bab60000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
from single: f32(-0x1.31f75000000000000000p-40:0xab98fba8)
to double: f64(-0x1.31f75000000000000000p-40:0x00bd731f7500000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(-0x1.50544400000000000000p-66:0x9ea82a22)
to double: f64(-0x1.50544400000000000000p-66:0x00bbd5054440000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(-0x1.00000000000000000000p-126:0x80800000)
to double: f64(-0x1.00000000000000000000p-126:0x00b810000000000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(0x0.00000000000000000000p+0:0000000000)
to double: f64(0x0.00000000000000000000p+0:00000000000000000000) (OK)
to int32: 0 (OK)
to int64: 0 (OK)
to uint32: 0 (OK)
to uint64: 0 (OK)
from single: f32(0x1.00000000000000000000p-126:0x00800000)
to double: f64(0x1.00000000000000000000p-126:0x003810000000000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(0x1.00000000000000000000p-25:0x33000000)
to double: f64(0x1.00000000000000000000p-25:0x003e60000000000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(0x1.ffffe600000000000000p-25:0x337ffff3)
to double: f64(0x1.ffffe600000000000000p-25:0x003e6ffffe60000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(0x1.ff801a00000000000000p-15:0x387fc00d)
to double: f64(0x1.ff801a00000000000000p-15:0x003f0ff801a0000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(0x1.00000c00000000000000p-14:0x38800006)
to double: f64(0x1.00000c00000000000000p-14:0x003f100000c0000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(0x1.00000000000000000000p+0:0x3f800000)
to double: f64(0x1.00000000000000000000p+0:0x003ff0000000000000) (OK)
to int32: 1 (OK)
to int64: 1 (OK)
to uint32: 1 (OK)
to uint64: 1 (OK)
from single: f32(0x1.00400000000000000000p+0:0x3f802000)
to double: f64(0x1.00400000000000000000p+0:0x003ff0040000000000) (OK)
to int32: 1 (INEXACT )
to int64: 1 (INEXACT )
to uint32: 1 (INEXACT )
to uint64: 1 (INEXACT )
from single: f32(0x1.00000000000000000000p+1:0x40000000)
to double: f64(0x1.00000000000000000000p+1:0x004000000000000000) (OK)
to int32: 2 (OK)
to int64: 2 (OK)
to uint32: 2 (OK)
to uint64: 2 (OK)
from single: f32(0x1.5bf0a800000000000000p+1:0x402df854)
to double: f64(0x1.5bf0a800000000000000p+1:0x004005bf0a80000000) (OK)
to int32: 2 (INEXACT )
to int64: 2 (INEXACT )
to uint32: 2 (INEXACT )
to uint64: 2 (INEXACT )
from single: f32(0x1.921fb600000000000000p+1:0x40490fdb)
to double: f64(0x1.921fb600000000000000p+1:0x00400921fb60000000) (OK)
to int32: 3 (INEXACT )
to int64: 3 (INEXACT )
to uint32: 3 (INEXACT )
to uint64: 3 (INEXACT )
from single: f32(0x1.ffbe0000000000000000p+15:0x477fdf00)
to double: f64(0x1.ffbe0000000000000000p+15:0x0040effbe000000000) (OK)
to int32: 65503 (OK)
to int64: 65503 (OK)
to uint32: 65503 (OK)
to uint64: 65503 (OK)
from single: f32(0x1.ffc00000000000000000p+15:0x477fe000)
to double: f64(0x1.ffc00000000000000000p+15:0x0040effc0000000000) (OK)
to int32: 65504 (OK)
to int64: 65504 (OK)
to uint32: 65504 (OK)
to uint64: 65504 (OK)
from single: f32(0x1.ffc20000000000000000p+15:0x477fe100)
to double: f64(0x1.ffc20000000000000000p+15:0x0040effc2000000000) (OK)
to int32: 65505 (OK)
to int64: 65505 (OK)
to uint32: 65505 (OK)
to uint64: 65505 (OK)
from single: f32(0x1.ffbf0000000000000000p+16:0x47ffdf80)
to double: f64(0x1.ffbf0000000000000000p+16:0x0040fffbf000000000) (OK)
to int32: 131007 (OK)
to int64: 131007 (OK)
to uint32: 131007 (OK)
to uint64: 131007 (OK)
from single: f32(0x1.ffc00000000000000000p+16:0x47ffe000)
to double: f64(0x1.ffc00000000000000000p+16:0x0040fffc0000000000) (OK)
to int32: 131008 (OK)
to int64: 131008 (OK)
to uint32: 131008 (OK)
to uint64: 131008 (OK)
from single: f32(0x1.ffc10000000000000000p+16:0x47ffe080)
to double: f64(0x1.ffc10000000000000000p+16:0x0040fffc1000000000) (OK)
to int32: 131009 (OK)
to int64: 131009 (OK)
to uint32: 131009 (OK)
to uint64: 131009 (OK)
from single: f32(0x1.c0bab600000000000000p+99:0x71605d5b)
to double: f64(0x1.c0bab600000000000000p+99:0x00462c0bab60000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: 0 (INVALID)
from single: f32(0x1.fffffe00000000000000p+127:0x7f7fffff)
to double: f64(0x1.fffffe00000000000000p+127:0x0047efffffe0000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: 0 (INEXACT INVALID)
from single: f32(inf:0x7f800000)
to double: f64(inf:0x007ff0000000000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: 0 (INVALID)
from single: f32(nan:0x7fc00000)
to double: f64(nan:0x007ff8000000000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
from single: f32(nan:0x7fe00000)
to double: f64(nan:0x007ffc000000000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
### Rounding downwards
from single: f32(-nan:0xffe00000)
to double: f64(-nan:0x00fffc000000000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
from single: f32(-nan:0xffc00000)
to double: f64(-nan:0x00fff8000000000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
from single: f32(-inf:0xff800000)
to double: f64(-inf:0x00fff0000000000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
from single: f32(-0x1.fffffe00000000000000p+127:0xff7fffff)
to double: f64(-0x1.fffffe00000000000000p+127:0x00c7efffffe0000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
from single: f32(-0x1.1874b200000000000000p+103:0xf30c3a59)
to double: f64(-0x1.1874b200000000000000p+103:0x00c661874b20000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
from single: f32(-0x1.c0bab600000000000000p+99:0xf1605d5b)
to double: f64(-0x1.c0bab600000000000000p+99:0x00c62c0bab60000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
from single: f32(-0x1.31f75000000000000000p-40:0xab98fba8)
to double: f64(-0x1.31f75000000000000000p-40:0x00bd731f7500000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(-0x1.50544400000000000000p-66:0x9ea82a22)
to double: f64(-0x1.50544400000000000000p-66:0x00bbd5054440000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(-0x1.00000000000000000000p-126:0x80800000)
to double: f64(-0x1.00000000000000000000p-126:0x00b810000000000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(0x0.00000000000000000000p+0:0000000000)
to double: f64(0x0.00000000000000000000p+0:00000000000000000000) (OK)
to int32: 0 (OK)
to int64: 0 (OK)
to uint32: 0 (OK)
to uint64: 0 (OK)
from single: f32(0x1.00000000000000000000p-126:0x00800000)
to double: f64(0x1.00000000000000000000p-126:0x003810000000000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(0x1.00000000000000000000p-25:0x33000000)
to double: f64(0x1.00000000000000000000p-25:0x003e60000000000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(0x1.ffffe600000000000000p-25:0x337ffff3)
to double: f64(0x1.ffffe600000000000000p-25:0x003e6ffffe60000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(0x1.ff801a00000000000000p-15:0x387fc00d)
to double: f64(0x1.ff801a00000000000000p-15:0x003f0ff801a0000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(0x1.00000c00000000000000p-14:0x38800006)
to double: f64(0x1.00000c00000000000000p-14:0x003f100000c0000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(0x1.00000000000000000000p+0:0x3f800000)
to double: f64(0x1.00000000000000000000p+0:0x003ff0000000000000) (OK)
to int32: 1 (OK)
to int64: 1 (OK)
to uint32: 1 (OK)
to uint64: 1 (OK)
from single: f32(0x1.00400000000000000000p+0:0x3f802000)
to double: f64(0x1.00400000000000000000p+0:0x003ff0040000000000) (OK)
to int32: 1 (INEXACT )
to int64: 1 (INEXACT )
to uint32: 1 (INEXACT )
to uint64: 1 (INEXACT )
from single: f32(0x1.00000000000000000000p+1:0x40000000)
to double: f64(0x1.00000000000000000000p+1:0x004000000000000000) (OK)
to int32: 2 (OK)
to int64: 2 (OK)
to uint32: 2 (OK)
to uint64: 2 (OK)
from single: f32(0x1.5bf0a800000000000000p+1:0x402df854)
to double: f64(0x1.5bf0a800000000000000p+1:0x004005bf0a80000000) (OK)
to int32: 2 (INEXACT )
to int64: 2 (INEXACT )
to uint32: 2 (INEXACT )
to uint64: 2 (INEXACT )
from single: f32(0x1.921fb600000000000000p+1:0x40490fdb)
to double: f64(0x1.921fb600000000000000p+1:0x00400921fb60000000) (OK)
to int32: 3 (INEXACT )
to int64: 3 (INEXACT )
to uint32: 3 (INEXACT )
to uint64: 3 (INEXACT )
from single: f32(0x1.ffbe0000000000000000p+15:0x477fdf00)
to double: f64(0x1.ffbe0000000000000000p+15:0x0040effbe000000000) (OK)
to int32: 65503 (OK)
to int64: 65503 (OK)
to uint32: 65503 (OK)
to uint64: 65503 (OK)
from single: f32(0x1.ffc00000000000000000p+15:0x477fe000)
to double: f64(0x1.ffc00000000000000000p+15:0x0040effc0000000000) (OK)
to int32: 65504 (OK)
to int64: 65504 (OK)
to uint32: 65504 (OK)
to uint64: 65504 (OK)
from single: f32(0x1.ffc20000000000000000p+15:0x477fe100)
to double: f64(0x1.ffc20000000000000000p+15:0x0040effc2000000000) (OK)
to int32: 65505 (OK)
to int64: 65505 (OK)
to uint32: 65505 (OK)
to uint64: 65505 (OK)
from single: f32(0x1.ffbf0000000000000000p+16:0x47ffdf80)
to double: f64(0x1.ffbf0000000000000000p+16:0x0040fffbf000000000) (OK)
to int32: 131007 (OK)
to int64: 131007 (OK)
to uint32: 131007 (OK)
to uint64: 131007 (OK)
from single: f32(0x1.ffc00000000000000000p+16:0x47ffe000)
to double: f64(0x1.ffc00000000000000000p+16:0x0040fffc0000000000) (OK)
to int32: 131008 (OK)
to int64: 131008 (OK)
to uint32: 131008 (OK)
to uint64: 131008 (OK)
from single: f32(0x1.ffc10000000000000000p+16:0x47ffe080)
to double: f64(0x1.ffc10000000000000000p+16:0x0040fffc1000000000) (OK)
to int32: 131009 (OK)
to int64: 131009 (OK)
to uint32: 131009 (OK)
to uint64: 131009 (OK)
from single: f32(0x1.c0bab600000000000000p+99:0x71605d5b)
to double: f64(0x1.c0bab600000000000000p+99:0x00462c0bab60000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: 0 (INVALID)
from single: f32(0x1.fffffe00000000000000p+127:0x7f7fffff)
to double: f64(0x1.fffffe00000000000000p+127:0x0047efffffe0000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: 0 (INEXACT INVALID)
from single: f32(inf:0x7f800000)
to double: f64(inf:0x007ff0000000000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: 0 (INVALID)
from single: f32(nan:0x7fc00000)
to double: f64(nan:0x007ff8000000000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
from single: f32(nan:0x7fe00000)
to double: f64(nan:0x007ffc000000000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
### Rounding to zero
from single: f32(-nan:0xffe00000)
to double: f64(-nan:0x00fffc000000000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
from single: f32(-nan:0xffc00000)
to double: f64(-nan:0x00fff8000000000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
from single: f32(-inf:0xff800000)
to double: f64(-inf:0x00fff0000000000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
from single: f32(-0x1.fffffe00000000000000p+127:0xff7fffff)
to double: f64(-0x1.fffffe00000000000000p+127:0x00c7efffffe0000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
from single: f32(-0x1.1874b200000000000000p+103:0xf30c3a59)
to double: f64(-0x1.1874b200000000000000p+103:0x00c661874b20000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
from single: f32(-0x1.c0bab600000000000000p+99:0xf1605d5b)
to double: f64(-0x1.c0bab600000000000000p+99:0x00c62c0bab60000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
from single: f32(-0x1.31f75000000000000000p-40:0xab98fba8)
to double: f64(-0x1.31f75000000000000000p-40:0x00bd731f7500000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(-0x1.50544400000000000000p-66:0x9ea82a22)
to double: f64(-0x1.50544400000000000000p-66:0x00bbd5054440000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(-0x1.00000000000000000000p-126:0x80800000)
to double: f64(-0x1.00000000000000000000p-126:0x00b810000000000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(0x0.00000000000000000000p+0:0000000000)
to double: f64(0x0.00000000000000000000p+0:00000000000000000000) (OK)
to int32: 0 (OK)
to int64: 0 (OK)
to uint32: 0 (OK)
to uint64: 0 (OK)
from single: f32(0x1.00000000000000000000p-126:0x00800000)
to double: f64(0x1.00000000000000000000p-126:0x003810000000000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(0x1.00000000000000000000p-25:0x33000000)
to double: f64(0x1.00000000000000000000p-25:0x003e60000000000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(0x1.ffffe600000000000000p-25:0x337ffff3)
to double: f64(0x1.ffffe600000000000000p-25:0x003e6ffffe60000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(0x1.ff801a00000000000000p-15:0x387fc00d)
to double: f64(0x1.ff801a00000000000000p-15:0x003f0ff801a0000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(0x1.00000c00000000000000p-14:0x38800006)
to double: f64(0x1.00000c00000000000000p-14:0x003f100000c0000000) (OK)
to int32: 0 (INEXACT )
to int64: 0 (INEXACT )
to uint32: 0 (INEXACT )
to uint64: 0 (INEXACT )
from single: f32(0x1.00000000000000000000p+0:0x3f800000)
to double: f64(0x1.00000000000000000000p+0:0x003ff0000000000000) (OK)
to int32: 1 (OK)
to int64: 1 (OK)
to uint32: 1 (OK)
to uint64: 1 (OK)
from single: f32(0x1.00400000000000000000p+0:0x3f802000)
to double: f64(0x1.00400000000000000000p+0:0x003ff0040000000000) (OK)
to int32: 1 (INEXACT )
to int64: 1 (INEXACT )
to uint32: 1 (INEXACT )
to uint64: 1 (INEXACT )
from single: f32(0x1.00000000000000000000p+1:0x40000000)
to double: f64(0x1.00000000000000000000p+1:0x004000000000000000) (OK)
to int32: 2 (OK)
to int64: 2 (OK)
to uint32: 2 (OK)
to uint64: 2 (OK)
from single: f32(0x1.5bf0a800000000000000p+1:0x402df854)
to double: f64(0x1.5bf0a800000000000000p+1:0x004005bf0a80000000) (OK)
to int32: 2 (INEXACT )
to int64: 2 (INEXACT )
to uint32: 2 (INEXACT )
to uint64: 2 (INEXACT )
from single: f32(0x1.921fb600000000000000p+1:0x40490fdb)
to double: f64(0x1.921fb600000000000000p+1:0x00400921fb60000000) (OK)
to int32: 3 (INEXACT )
to int64: 3 (INEXACT )
to uint32: 3 (INEXACT )
to uint64: 3 (INEXACT )
from single: f32(0x1.ffbe0000000000000000p+15:0x477fdf00)
to double: f64(0x1.ffbe0000000000000000p+15:0x0040effbe000000000) (OK)
to int32: 65503 (OK)
to int64: 65503 (OK)
to uint32: 65503 (OK)
to uint64: 65503 (OK)
from single: f32(0x1.ffc00000000000000000p+15:0x477fe000)
to double: f64(0x1.ffc00000000000000000p+15:0x0040effc0000000000) (OK)
to int32: 65504 (OK)
to int64: 65504 (OK)
to uint32: 65504 (OK)
to uint64: 65504 (OK)
from single: f32(0x1.ffc20000000000000000p+15:0x477fe100)
to double: f64(0x1.ffc20000000000000000p+15:0x0040effc2000000000) (OK)
to int32: 65505 (OK)
to int64: 65505 (OK)
to uint32: 65505 (OK)
to uint64: 65505 (OK)
from single: f32(0x1.ffbf0000000000000000p+16:0x47ffdf80)
to double: f64(0x1.ffbf0000000000000000p+16:0x0040fffbf000000000) (OK)
to int32: 131007 (OK)
to int64: 131007 (OK)
to uint32: 131007 (OK)
to uint64: 131007 (OK)
from single: f32(0x1.ffc00000000000000000p+16:0x47ffe000)
to double: f64(0x1.ffc00000000000000000p+16:0x0040fffc0000000000) (OK)
to int32: 131008 (OK)
to int64: 131008 (OK)
to uint32: 131008 (OK)
to uint64: 131008 (OK)
from single: f32(0x1.ffc10000000000000000p+16:0x47ffe080)
to double: f64(0x1.ffc10000000000000000p+16:0x0040fffc1000000000) (OK)
to int32: 131009 (OK)
to int64: 131009 (OK)
to uint32: 131009 (OK)
to uint64: 131009 (OK)
from single: f32(0x1.c0bab600000000000000p+99:0x71605d5b)
to double: f64(0x1.c0bab600000000000000p+99:0x00462c0bab60000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: 0 (INVALID)
from single: f32(0x1.fffffe00000000000000p+127:0x7f7fffff)
to double: f64(0x1.fffffe00000000000000p+127:0x0047efffffe0000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: 0 (INEXACT INVALID)
from single: f32(inf:0x7f800000)
to double: f64(inf:0x007ff0000000000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: 0 (INVALID)
from single: f32(nan:0x7fc00000)
to double: f64(nan:0x007ff8000000000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)
from single: f32(nan:0x7fe00000)
to double: f64(nan:0x007ffc000000000000) (OK)
to int32: -2147483648 (INVALID)
to int64: -9223372036854775808 (INVALID)
to uint32: 0 (INVALID)
to uint64: -9223372036854775808 (INVALID)