blob: 03dbb3c7df59459a532d2af78db61fe498b571b5 [file] [log] [blame]
config DIMM
bool
select MEM_DEVICE
config MEM_DEVICE
bool
config NVDIMM
bool
select MEM_DEVICE
config SPARSE_MEM
bool