blob: cdd7770628b1c54976e72e6c0306b1c03ab9e031 [file] [log] [blame]
- [name , hr, avg ]
- [Mark McGwire, 65, 0.278]
- [Sammy Sosa , 63, 0.288]