blob: 6e40f6a8e3dbb263773caf3ad292f2ded89d3ad0 [file] [log] [blame]
uniform float f;
uniform float2 f2;
uniform float3 f3;
bool test1(float v)
{
return !isnan(v) && isfinite(v);
}
float4 main() : SV_Target0
{
isfinite(f);
isfinite(f2);
isfinite(f3);
return 0;
}