blob: 361b0419128406338bc806aae94d1c1da43e5ef4 [file] [log] [blame]
package dockerignore
import (
"fmt"
"io/ioutil"
"os"
"path/filepath"
"testing"
)
func TestReadAll(t *testing.T) {
tmpDir, err := ioutil.TempDir("", "dockerignore-test")
if err != nil {
t.Fatal(err)
}
defer os.RemoveAll(tmpDir)
di, err := ReadAll(nil)
if err != nil {
t.Fatalf("Expected not to have error, got %v", err)
}
if diLen := len(di); diLen != 0 {
t.Fatalf("Expected to have zero dockerignore entry, got %d", diLen)
}
diName := filepath.Join(tmpDir, ".dockerignore")
content := fmt.Sprintf("test1\n/test2\n/a/file/here\n\nlastfile")
err = ioutil.WriteFile(diName, []byte(content), 0777)
if err != nil {
t.Fatal(err)
}
diFd, err := os.Open(diName)
if err != nil {
t.Fatal(err)
}
di, err = ReadAll(diFd)
if err != nil {
t.Fatal(err)
}
if di[0] != "test1" {
t.Fatalf("First element is not test1")
}
if di[1] != "/test2" {
t.Fatalf("Second element is not /test2")
}
if di[2] != "/a/file/here" {
t.Fatalf("Third element is not /a/file/here")
}
if di[3] != "lastfile" {
t.Fatalf("Fourth element is not lastfile")
}
}