blob: 99e18ebb2bf179a55c920972e70e0e1ac623f1d7 [file] [log] [blame]
package testblas
import (
"testing"
"gonum.org/v1/gonum/blas"
"gonum.org/v1/gonum/floats"
)
type Dsyker interface {
Dsyrk(ul blas.Uplo, tA blas.Transpose, n, k int, alpha float64, a []float64, lda int, beta float64, c []float64, ldc int)
}
func DsyrkTest(t *testing.T, blasser Dsyker) {
for i, test := range []struct {
ul blas.Uplo
tA blas.Transpose
n int
k int
alpha float64
a [][]float64
c [][]float64
beta float64
ans [][]float64
}{
{
ul: blas.Upper,
tA: blas.NoTrans,
n: 3,
k: 2,
alpha: 0,
a: [][]float64{
{1, 2},
{3, 4},
{5, 6},
},
c: [][]float64{
{1, 2, 3},
{0, 5, 6},
{0, 0, 9},
},
beta: 2,
ans: [][]float64{
{2, 4, 6},
{0, 10, 12},
{0, 0, 18},
},
},
{
ul: blas.Lower,
tA: blas.NoTrans,
n: 3,
k: 2,
alpha: 0,
a: [][]float64{
{1, 2},
{3, 4},
{5, 6},
},
c: [][]float64{
{1, 0, 0},
{2, 3, 0},
{4, 5, 6},
},
beta: 2,
ans: [][]float64{
{2, 0, 0},
{4, 6, 0},
{8, 10, 12},
},
},
{
ul: blas.Upper,
tA: blas.NoTrans,
n: 3,
k: 2,
alpha: 3,
a: [][]float64{
{1, 2},
{3, 4},
{5, 6},
},
c: [][]float64{
{1, 2, 3},
{0, 4, 5},
{0, 0, 6},
},
beta: 2,
ans: [][]float64{
{17, 37, 57},
{0, 83, 127},
{0, 0, 195},
},
},
{
ul: blas.Lower,
tA: blas.NoTrans,
n: 3,
k: 2,
alpha: 3,
a: [][]float64{
{1, 2},
{3, 4},
{5, 6},
},
c: [][]float64{
{1, 0, 0},
{2, 4, 0},
{3, 5, 6},
},
beta: 2,
ans: [][]float64{
{17, 0, 0},
{37, 83, 0},
{57, 127, 195},
},
},
{
ul: blas.Upper,
tA: blas.Trans,
n: 3,
k: 2,
alpha: 3,
a: [][]float64{
{1, 3, 5},
{2, 4, 6},
},
c: [][]float64{
{1, 2, 3},
{0, 4, 5},
{0, 0, 6},
},
beta: 2,
ans: [][]float64{
{17, 37, 57},
{0, 83, 127},
{0, 0, 195},
},
},
{
ul: blas.Lower,
tA: blas.Trans,
n: 3,
k: 2,
alpha: 3,
a: [][]float64{
{1, 3, 5},
{2, 4, 6},
},
c: [][]float64{
{1, 0, 0},
{2, 4, 0},
{3, 5, 6},
},
beta: 2,
ans: [][]float64{
{17, 0, 0},
{37, 83, 0},
{57, 127, 195},
},
},
} {
aFlat := flatten(test.a)
cFlat := flatten(test.c)
ansFlat := flatten(test.ans)
blasser.Dsyrk(test.ul, test.tA, test.n, test.k, test.alpha, aFlat, len(test.a[0]), test.beta, cFlat, len(test.c[0]))
if !floats.EqualApprox(ansFlat, cFlat, 1e-14) {
t.Errorf("Case %v. Want %v, got %v.", i, ansFlat, cFlat)
}
}
}