blob: 2303e15c990a4177e83780e03a4215f1da329c5c [file] [log] [blame]
package debug // import "github.com/docker/docker/cli/debug"
import (
"os"
"github.com/sirupsen/logrus"
)
// Enable sets the DEBUG env var to true
// and makes the logger to log at debug level.
func Enable() {
os.Setenv("DEBUG", "1")
logrus.SetLevel(logrus.DebugLevel)
}
// Disable sets the DEBUG env var to false
// and makes the logger to log at info level.
func Disable() {
os.Setenv("DEBUG", "")
logrus.SetLevel(logrus.InfoLevel)
}
// IsEnabled checks whether the debug flag is set or not.
func IsEnabled() bool {
return os.Getenv("DEBUG") != ""
}