blob: 4e0c724c9e2c49bb8d995d2ca80898810c32a2cf [file] [log] [blame]
# Test ldx/ldxa/stx/stxa
.text
ldx [%g3], %o0
ldxa [%g3] 0x04, %o2
ldx [%g3], %fsr
stx %o0, [%g3]
stxa %o2, [%g3] 0x04
stx %fsr, [%g3]