blob: 2cd2706ec07c00d38400a59a1d82417ddd684911 [file] [log] [blame]
.text
.global main
main:
######################
# storb reg abs20/24
######################
storb r0,0x0
storb r1,0xff
storb r3,0xfff
storb r4,0x1234
storb r5,0x1234
storb r0,0x7A1234
storb r1,0xBA1234
storb r2,0xffffff
######################
# storb abs20 rel reg
######################
storb r0,[r12]0x0
storb r0,[r13]0x0
storb r1,[r12]0xff
storb r1,[r13]0xff
storb r3,[r12]0xfff
storb r3,[r13]0xfff
storb r4,[r12]0x1234
storb r4,[r13]0x1234
storb r5,[r12]0x1234
storb r5,[r13]0x1234
storb r2,[r12]0x4567
storb r2,[r13]0xA1234
###################################
# storb reg rbase(disp20/-disp20)
###################################
storb r1,0x4(r1,r0)
storb r3,0x4(r3,r2)
storb r4,0x1234(r1,r0)
storb r5,0x1234(r3,r2)
storb r6,0xA1234(r1,r0)
storb r1,-0x4(r1,r0)
storb r3,-0x4(r3,r2)
storb r4,-0x1234(r1,r0)
storb r5,-0x1234(r3,r2)
storb r6,-0xA1234(r1,r0)
#################################################
# storb reg rpbase(disp4/disp16/disp20/-disp20)
#################################################
storb r0,0x0(r1,r0)
storb r0,0x0(r1,r0)
storb r0,0xf(r1,r0)
storb r1,0xf(r1,r0)
storb r2,0x1234(r1,r0)
storb r3,0xabcd(r3,r2)
storb r4,0xAfff(r4,r3)
storb r5,0xA1234(r6,r5)
storb r0,-0xf(r1,r0)
storb r1,-0xf(r1,r0)
storb r2,-0x1234(r1,r0)
storb r3,-0xabcd(r3,r2)
storb r4,-0xAfff(r4,r3)
storb r5,-0xA1234(r6,r5)
####################################
# storb rbase(disp0/disp14) rel reg
####################################
storb r0,[r12]0x0(r1,r0)
storb r1,[r13]0x0(r1,r0)
storb r2,[r12]0x1234(r1,r0)
storb r3,[r13]0x1abcd(r1,r0)
#################################
# storb reg rpbase(disp20) rel
#################################
storb r4,[r12]0xA1234(r1,r0)
storb r5,[r13]0xB1234(r1,r0)
storb r6,[r13]0xfffff(r1,r0)
#######################
# storb reg, uimm16/20
######################
storb $4,0xbcd
storb $5,0xaabcd
storb $3,0xfaabcd
#######################
# storb reg, uimm16/20
######################
storb $5,[r12]0x14
storb $4,[r13]0xabfc
storb $3,[r12]0x1234
storb $3,[r13]0x1234
storb $3,[r12]0x34
#######################
# storb imm, index-rbase
######################
storb $3,[r12]0xa7a(r1,r0)
storb $3,[r12]0xa7a(r3,r2)
storb $3,[r12]0xa7a(r4,r3)
storb $3,[r12]0xa7a(r5,r4)
storb $3,[r12]0xa7a(r6,r5)
storb $3,[r12]0xa7a(r7,r6)
storb $3,[r12]0xa7a(r9,r8)
storb $3,[r12]0xa7a(r11,r10)
storb $3,[r13]0xa7a(r1,r0)
storb $3,[r13]0xa7a(r3,r2)
storb $3,[r13]0xa7a(r4,r3)
storb $3,[r13]0xa7a(r5,r4)
storb $3,[r13]0xa7a(r6,r5)
storb $3,[r13]0xa7a(r7,r6)
storb $3,[r13]0xa7a(r9,r8)
storb $3,[r13]0xa7a(r11,r10)
storb $5,[r13]0xb7a(r4,r3)
storb $1,[r12]0x17a(r6,r5)
storb $1,[r13]0x134(r6,r5)
storb $3,[r12]0xabcde(r4,r3)
storb $5,[r13]0xabcd(r4,r3)
storb $3,[r12]0xabcd(r6,r5)
storb $3,[r13]0xbcde(r6,r5)
#######################
# storb imm4, rbase(disp)
######################
storb $5,0x0(r2)
storb $3,0x34(r12)
storb $3,0xab(r13)
storb $5,0xad(r1)
storb $5,0xcd(r2)
storb $5,0xfff(r0)
storb $3,0xbcd(r4)
storb $3,0xfff(r12)
storb $3,0xfff(r13)
storb $3,0xffff(r13)
storb $3,0x2343(r12)
storb $3,0x12345(r2)
storb $3,0x4abcd(r8)
storb $3,0xfabcd(r13)
storb $3,0xfabcd(r8)
storb $3,0xfabcd(r9)
storb $3,0x4abcd(r9)
##########################
# storb imm, disp20(rpbase)
#########################
storb $3,0x0(r2,r1)
storb $5,0x1(r2,r1)
storb $4,0x1234(r2,r1)
storb $3,0x1234(r2,r1)
storb $3,0x12345(r2,r1)
storb $3,0x123(r2,r1)
storb $3,0x12345(r2,r1)