blob: 2296d744ab52e460bcdf007c839135f52ecda80b [file] [log] [blame]
.data
here:
.set sym, here
.long sym
.set sym, 0x11111111
.long sym
.set sym, xtrn
.long sym
.set sym, 0x22222222
.long sym
.comm sym, 1
.long sym