blob: ca8d470052bacce7955592c8818f45f3be1b628a [file] [log] [blame]
int testLibCycleB3(void) { return 0; }