blob: dad6a8d97d790e69bb76e54061f63a0e52045da5 [file] [log] [blame]
string(TIMESTAMP output UTC)
message("~${output}~")