blob: 828a1903148d6e915f6eaf688fe109cbf8e3dde1 [file] [log] [blame]
string(SHA384 sha384 "sample input string\n")
message("${sha384}")