blob: 2f3b51b61f0834f7917ab11fd322d2837afcbcd5 [file] [log] [blame]
string(SHA1 sha1 "sample input string\n")
message("${sha1}")