blob: 8f99eb104787d55e6a071e828bbf3110bb23ac29 [file] [log] [blame]
include(RunCMake)
set(RunCMake_TEST_OPTIONS "-DPSEUDO_IWYU=${PSEUDO_IWYU}")
function(run_iwyu lang)
# Use a single build tree for tests without cleaning.
set(RunCMake_TEST_BINARY_DIR ${RunCMake_BINARY_DIR}/${lang}-build)
set(RunCMake_TEST_NO_CLEAN 1)
file(REMOVE_RECURSE "${RunCMake_TEST_BINARY_DIR}")
file(MAKE_DIRECTORY "${RunCMake_TEST_BINARY_DIR}")
run_cmake(${lang})
set(RunCMake_TEST_OUTPUT_MERGE 1)
run_cmake_command(${lang}-Build ${CMAKE_COMMAND} --build .)
endfunction()
run_iwyu(C)
run_iwyu(CXX)
if (NOT RunCMake_GENERATOR STREQUAL "Watcom WMake")
run_iwyu(C-launch)
run_iwyu(CXX-launch)
endif()