blob: cc7ea1ab86c581667d187140e106381e8a9e6c90 [file] [log] [blame]
string(SHA3_256 sha3_256 "sample input string\n")
message("${sha3_256}")