blob: 31d6f640d12366030cddc447b676011e08ac0df8 [file] [log] [blame]
_NP_GetEntryPoints
_NP_Initialize
_NP_Shutdown