blob: 937394f522f741e56795da11f5c102f5ba6a46f1 [file] [log] [blame]
MEMORY
{
R_TEXTMEM (ARX) : ORIGIN = 0x100, LENGTH = 32K
R_DATAMEM (AW) : org = 0x1000, l = (64 * 1024)
}
REGION_ALIAS ("A_TEXTMEM", R_TEXTMEM);
REGION_ALIAS ("A_DATAMEM", R_DATAMEM);
REGION_ALIAS ("TEXTMEM", A_TEXTMEM);
REGION_ALIAS ("DATAMEM", A_DATAMEM);
SECTIONS
{
. = 0;
.text :
{
text_start = ORIGIN (TEXTMEM);
*(.text)
*(.pr)
text_end = .;
} > TEXTMEM
data_start = ORIGIN (DATAMEM);
.data :
{
*(.data)
*(.rw)
data_end = .;
} >DATAMEM
fred = ORIGIN(DATAMEM) + LENGTH(DATAMEM);
tred = ORIGIN(TEXTMEM) + LENGTH(TEXTMEM);
}