blob: 1b5dfa75c1c1baa998318eb978583c6328ef51f4 [file] [log] [blame]
vksc-master/api.txt
vksc-master/binding-model.txt
vksc-master/clipping.txt
vksc-master/compute.txt
vksc-master/descriptor-indexing.txt
vksc-master/device-group.txt
vksc-master/draw.txt
vksc-master/dynamic-state.txt
vksc-master/fragment-operations.txt
vksc-master/fragment-shader-interlock.txt
vksc-master/fragment-shading-rate.txt
vksc-master/geometry.txt
vksc-master/glsl.txt
vksc-master/image.txt
vksc-master/imageless-framebuffer.txt
vksc-master/info.txt
vksc-master/memory-model.txt
vksc-master/memory.txt
vksc-master/multiview.txt
vksc-master/pipeline.txt
vksc-master/protected-memory.txt
vksc-master/query-pool.txt
vksc-master/rasterization.txt
vksc-master/renderpass.txt
vksc-master/renderpass2.txt
vksc-master/robustness.txt
vksc-master/sc.txt
vksc-master/spirv-assembly.txt
vksc-master/ssbo.txt
vksc-master/subgroups.txt
vksc-master/synchronization.txt
vksc-master/synchronization2.txt
vksc-master/tessellation.txt
vksc-master/texture.txt
vksc-master/ubo.txt
vksc-master/ycbcr.txt