blob: a5f132009b96c0596949702ab4821a0bfd2b4ebf [file] [log] [blame]
vk-master-2022-03-01/api.txt
vk-master-2022-03-01/binding-model.txt
vk-master-2022-03-01/compute.txt
vk-master-2022-03-01/conditional-rendering.txt
vk-master-2022-03-01/draw.txt
vk-master-2022-03-01/drm-format-modifiers.txt
vk-master-2022-03-01/dynamic-rendering.txt
vk-master-2022-03-01/dynamic-state.txt
vk-master-2022-03-01/fragment-operations.txt
vk-master-2022-03-01/fragment-shading-barycentric.txt
vk-master-2022-03-01/fragment-shading-rate.txt
vk-master-2022-03-01/glsl.txt
vk-master-2022-03-01/graphicsfuzz.txt
vk-master-2022-03-01/image.txt
vk-master-2022-03-01/memory-model.txt
vk-master-2022-03-01/memory.txt
vk-master-2022-03-01/mesh-shader.txt
vk-master-2022-03-01/multiview.txt
vk-master-2022-03-01/pipeline.txt
vk-master-2022-03-01/query-pool.txt
vk-master-2022-03-01/rasterization.txt
vk-master-2022-03-01/ray-query.txt
vk-master-2022-03-01/ray-tracing-pipeline.txt
vk-master-2022-03-01/reconvergence.txt
vk-master-2022-03-01/renderpass.txt
vk-master-2022-03-01/renderpass2.txt
vk-master-2022-03-01/robustness.txt
vk-master-2022-03-01/sparse-resources.txt
vk-master-2022-03-01/spirv-assembly.txt
vk-master-2022-03-01/ssbo.txt
vk-master-2022-03-01/subgroups.txt
vk-master-2022-03-01/synchronization.txt
vk-master-2022-03-01/synchronization2.txt
vk-master-2022-03-01/texture.txt
vk-master-2022-03-01/transform-feedback.txt
vk-master-2022-03-01/wsi.txt
vk-master-2022-03-01/ycbcr.txt