blob: 10ab6042be8b414b3cab3e60bd18ab36a7f86241 [file] [log] [blame]
vk-master/api.txt
vk-master/binding-model.txt
vk-master/clipping.txt
vk-master/compute.txt
vk-master/conditional-rendering.txt
vk-master/descriptor-indexing.txt
vk-master/device-group.txt
vk-master/draw.txt
vk-master/drm-format-modifiers.txt
vk-master/dynamic-rendering.txt
vk-master/dynamic-state.txt
vk-master/fragment-operations.txt
vk-master/fragment-shader-interlock.txt
vk-master/fragment-shading-barycentric.txt
vk-master/fragment-shading-rate.txt
vk-master/geometry.txt
vk-master/glsl.txt
vk-master/graphicsfuzz.txt
vk-master/image.txt
vk-master/imageless-framebuffer.txt
vk-master/info.txt
vk-master/memory-model.txt
vk-master/memory.txt
vk-master/mesh-shader.txt
vk-master/multiview.txt
vk-master/pipeline/fast-linked-library.txt
vk-master/pipeline/monolithic.txt
vk-master/pipeline/pipeline-library.txt
vk-master/protected-memory.txt
vk-master/query-pool.txt
vk-master/rasterization.txt
vk-master/ray-query.txt
vk-master/ray-tracing-pipeline.txt
vk-master/reconvergence.txt
vk-master/renderpass.txt
vk-master/renderpass2.txt
vk-master/robustness.txt
vk-master/sparse-resources.txt
vk-master/spirv-assembly.txt
vk-master/ssbo.txt
vk-master/subgroups.txt
vk-master/synchronization.txt
vk-master/synchronization2.txt
vk-master/tessellation.txt
vk-master/texture.txt
vk-master/transform-feedback.txt
vk-master/ubo.txt
vk-master/wsi.txt
vk-master/ycbcr.txt