blob: f732a731bdb969cab58a9bd6ccc330c8f5a8b6c7 [file] [log] [blame]
extern crate chrono;
#[macro_use]
extern crate maplit;
extern crate tuf;
use chrono::offset::Utc;
use chrono::prelude::*;
use std::collections::HashMap;
use tuf::crypto::{HashAlgorithm, PrivateKey, SignatureScheme};
use tuf::interchange::Json;
use tuf::metadata::{
Delegation, Delegations, MetadataDescription, MetadataPath, RootMetadataBuilder,
SignedMetadata, SnapshotMetadata, TargetDescription, TargetsMetadata, TimestampMetadata,
VirtualTargetPath,
};
use tuf::Tuf;
const ED25519_1_PK8: &'static [u8] = include_bytes!("./ed25519/ed25519-1.pk8.der");
const ED25519_2_PK8: &'static [u8] = include_bytes!("./ed25519/ed25519-2.pk8.der");
const ED25519_3_PK8: &'static [u8] = include_bytes!("./ed25519/ed25519-3.pk8.der");
const ED25519_4_PK8: &'static [u8] = include_bytes!("./ed25519/ed25519-4.pk8.der");
const ED25519_5_PK8: &'static [u8] = include_bytes!("./ed25519/ed25519-5.pk8.der");
const ED25519_6_PK8: &'static [u8] = include_bytes!("./ed25519/ed25519-6.pk8.der");
#[test]
fn simple_delegation() {
let root_key = PrivateKey::from_pkcs8(ED25519_1_PK8, SignatureScheme::Ed25519).unwrap();
let snapshot_key = PrivateKey::from_pkcs8(ED25519_2_PK8, SignatureScheme::Ed25519).unwrap();
let targets_key = PrivateKey::from_pkcs8(ED25519_3_PK8, SignatureScheme::Ed25519).unwrap();
let timestamp_key = PrivateKey::from_pkcs8(ED25519_4_PK8, SignatureScheme::Ed25519).unwrap();
let delegation_key = PrivateKey::from_pkcs8(ED25519_5_PK8, SignatureScheme::Ed25519).unwrap();
//// build the root ////
let signed = RootMetadataBuilder::new()
.root_key(root_key.public().clone())
.snapshot_key(snapshot_key.public().clone())
.targets_key(targets_key.public().clone())
.timestamp_key(timestamp_key.public().clone())
.signed::<Json>(&root_key)
.unwrap();
let mut tuf = Tuf::<Json>::from_root_pinned(signed, &[root_key.key_id().clone()]).unwrap();
//// build the timestamp ////
let snap = MetadataDescription::from_reader(&*vec![0u8], 1, &[HashAlgorithm::Sha256]).unwrap();
let timestamp = TimestampMetadata::new(1, Utc.ymd(2038, 1, 1).and_hms(0, 0, 0), snap).unwrap();
let signed =
SignedMetadata::<Json, _>::new(timestamp, &timestamp_key).unwrap();
tuf.update_timestamp(signed).unwrap();
//// build the snapshot ////
let meta_map = hashmap! {
MetadataPath::new("targets".into()).unwrap() =>
MetadataDescription::from_reader(&*vec![0u8], 1, &[HashAlgorithm::Sha256]).unwrap(),
MetadataPath::new("delegation".into()).unwrap() =>
MetadataDescription::from_reader(&*vec![0u8], 1, &[HashAlgorithm::Sha256]).unwrap(),
};
let snapshot =
SnapshotMetadata::new(1, Utc.ymd(2038, 1, 1).and_hms(0, 0, 0), meta_map).unwrap();
let signed = SignedMetadata::<Json, _>::new(snapshot, &snapshot_key).unwrap();
tuf.update_snapshot(signed).unwrap();
//// build the targets ////
let delegations = Delegations::new(
&hashset![delegation_key.public().clone()],
vec![
Delegation::new(
MetadataPath::new("delegation".into()).unwrap(),
false,
1,
vec![delegation_key.key_id().clone()]
.iter()
.cloned()
.collect(),
vec![VirtualTargetPath::new("foo".into()).unwrap()]
.iter()
.cloned()
.collect(),
).unwrap(),
],
).unwrap();
let targets = TargetsMetadata::new(
1,
Utc.ymd(2038, 1, 1).and_hms(0, 0, 0),
HashMap::new(),
Some(delegations),
).unwrap();
let signed = SignedMetadata::<Json, _>::new(targets, &targets_key).unwrap();
tuf.update_targets(signed).unwrap();
//// build the delegation ////
let target_file: &[u8] = b"bar";
let target_map = hashmap! {
VirtualTargetPath::new("foo".into()).unwrap() =>
TargetDescription::from_reader(target_file, &[HashAlgorithm::Sha256]).unwrap(),
};
let delegation =
TargetsMetadata::new(1, Utc.ymd(2038, 1, 1).and_hms(0, 0, 0), target_map, None).unwrap();
let signed =
SignedMetadata::<Json, _>::new(delegation, &delegation_key).unwrap();
tuf.update_delegation(&MetadataPath::new("delegation".into()).unwrap(), signed)
.unwrap();
assert!(
tuf.target_description(&VirtualTargetPath::new("foo".into()).unwrap())
.is_ok()
);
}
#[test]
fn nested_delegation() {
let root_key = PrivateKey::from_pkcs8(ED25519_1_PK8, SignatureScheme::Ed25519).unwrap();
let snapshot_key = PrivateKey::from_pkcs8(ED25519_2_PK8, SignatureScheme::Ed25519).unwrap();
let targets_key = PrivateKey::from_pkcs8(ED25519_3_PK8, SignatureScheme::Ed25519).unwrap();
let timestamp_key = PrivateKey::from_pkcs8(ED25519_4_PK8, SignatureScheme::Ed25519).unwrap();
let delegation_a_key = PrivateKey::from_pkcs8(ED25519_5_PK8, SignatureScheme::Ed25519).unwrap();
let delegation_b_key = PrivateKey::from_pkcs8(ED25519_6_PK8, SignatureScheme::Ed25519).unwrap();
//// build the root ////
let signed = RootMetadataBuilder::new()
.root_key(root_key.public().clone())
.snapshot_key(snapshot_key.public().clone())
.targets_key(targets_key.public().clone())
.timestamp_key(timestamp_key.public().clone())
.signed::<Json>(&root_key)
.unwrap();
let mut tuf = Tuf::<Json>::from_root_pinned(signed, &[root_key.key_id().clone()]).unwrap();
//// build the timestamp ////
let snap = MetadataDescription::from_reader(&*vec![0u8], 1, &[HashAlgorithm::Sha256]).unwrap();
let timestamp = TimestampMetadata::new(1, Utc.ymd(2038, 1, 1).and_hms(0, 0, 0), snap).unwrap();
let signed =
SignedMetadata::<Json, _>::new(timestamp, &timestamp_key).unwrap();
tuf.update_timestamp(signed).unwrap();
//// build the snapshot ////
let meta_map = hashmap! {
MetadataPath::new("targets".into()).unwrap() =>
MetadataDescription::from_reader(&*vec![0u8], 1, &[HashAlgorithm::Sha256]).unwrap(),
MetadataPath::new("delegation-a".into()).unwrap() =>
MetadataDescription::from_reader(&*vec![0u8], 1, &[HashAlgorithm::Sha256]).unwrap(),
MetadataPath::new("delegation-b".into()).unwrap() =>
MetadataDescription::from_reader(&*vec![0u8], 1, &[HashAlgorithm::Sha256]).unwrap(),
};
let snapshot =
SnapshotMetadata::new(1, Utc.ymd(2038, 1, 1).and_hms(0, 0, 0), meta_map).unwrap();
let signed = SignedMetadata::<Json, _>::new(snapshot, &snapshot_key).unwrap();
tuf.update_snapshot(signed).unwrap();
//// build the targets ////
let delegations = Delegations::new(
&hashset![delegation_a_key.public().clone()],
vec![
Delegation::new(
MetadataPath::new("delegation-a".into()).unwrap(),
false,
1,
vec![delegation_a_key.key_id().clone()]
.iter()
.cloned()
.collect(),
vec![VirtualTargetPath::new("foo".into()).unwrap()]
.iter()
.cloned()
.collect(),
).unwrap(),
],
).unwrap();
let targets = TargetsMetadata::new(
1,
Utc.ymd(2038, 1, 1).and_hms(0, 0, 0),
HashMap::new(),
Some(delegations),
).unwrap();
let signed = SignedMetadata::<Json, _>::new(targets, &targets_key).unwrap();
tuf.update_targets(signed).unwrap();
//// build delegation A ////
let delegations = Delegations::new(
&hashset![delegation_b_key.public().clone()],
vec![
Delegation::new(
MetadataPath::new("delegation-b".into()).unwrap(),
false,
1,
vec![delegation_b_key.key_id().clone()]
.iter()
.cloned()
.collect(),
vec![VirtualTargetPath::new("foo".into()).unwrap()]
.iter()
.cloned()
.collect(),
).unwrap(),
],
).unwrap();
let delegation = TargetsMetadata::new(
1,
Utc.ymd(2038, 1, 1).and_hms(0, 0, 0),
HashMap::new(),
Some(delegations),
).unwrap();
let signed =
SignedMetadata::<Json, _>::new(delegation, &delegation_a_key).unwrap();
tuf.update_delegation(&MetadataPath::new("delegation-a".into()).unwrap(), signed)
.unwrap();
//// build delegation B ////
let target_file: &[u8] = b"bar";
let target_map = hashmap! {
VirtualTargetPath::new("foo".into()).unwrap() =>
TargetDescription::from_reader(target_file, &[HashAlgorithm::Sha256]).unwrap(),
};
let delegation =
TargetsMetadata::new(1, Utc.ymd(2038, 1, 1).and_hms(0, 0, 0), target_map, None).unwrap();
let signed =
SignedMetadata::<Json, _>::new(delegation, &delegation_b_key).unwrap();
tuf.update_delegation(&MetadataPath::new("delegation-b".into()).unwrap(), signed)
.unwrap();
assert!(
tuf.target_description(&VirtualTargetPath::new("foo".into()).unwrap())
.is_ok()
);
}