blob: 9be92543d6b88bce702ed85372741bc410c15814 [file] [log] [blame]
{"files":{"CHANGES.md":"756f0b0ad75043ae43cb1546e55651904d513e3ca5bb77b2344521f91b51eaa0","Cargo.toml":"46222665eab6fca0accf61f995b15b93c7b29ce0bdba418527345382ab0d1b83","LICENSE-APACHE":"a60eea817514531668d7e00765731449fe14d059d3249e0bc93b36de45f759f2","LICENSE-MIT":"6485b8ed310d3f0340bf1ad1f47645069ce4069dcc6bb46c7d5c6faf41de1fdb","README.md":"7c64d7ab859bd94147e481c48c528b3702403f3c01994ecf6ebe3fcd934227ab","appveyor.yml":"e65c521fc43babab7d9e8ced6b171f6f17dece72c71fc9088f7d446d3089221f","src/lib.rs":"5a631911b80fcc67f981dc133f18b18f3f68541202297050357c156444f4fbe4"},"package":"e2f0c90a5f3459330ac8bc0d2f879c693bb7a2f59689c1083fc4ef83834da865"}