blob: 7a957b23a1b2a80a2ff99a945812ab440f61a73d [file] [log] [blame]
Mark McGwire: {hr: 65, avg: 0.278}
Sammy Sosa: {
hr: 63,
avg: 0.288
}