blob: 8139f55eba385efc9cb6a3887ee2badf9a1529da [file] [log] [blame]
Lout hyphenation information
% Portuguese hyphenation file, created by José Roberto B. de A. Monteiro
% at 29 october 1999 from scratch
%
% (C) 1999 José Roberto B. de A. Monteiro (betoes@sel.eesc.sc.usp.br)
%
% This is free software. You may copy it or redistribute under the
% terms of GNU General Public License.
%
% END OF COPYRIGHT NOTICE
%
%
Classes:
@!$%^&*()_-+=~`{[}]:;'|<,.>?/0123456789
aA
áÁ
âÂ
àÀ
ãÃ
bB
cC
çÇ
dD
eE
éÉ
êÊ
fF
gG
hH
iI
íÍ
jJ
kK
lL
mM
nN
oO
óÓ
ôÔ
õÕ
pP
qQ
rR
sS
tT
uU
úÚ
üÜ
vV
wW
xX
yY
zZ
Patterns:
% simple patterns
1ba 1be 1bi 1bo 1bu 1bá 1bé 1bí 1bó 1bú 1bâ 1bê 1bô 1bã 1bõ
1ca 1ce 1ci 1co 1cu 1cá 1cé 1cí 1có 1cú 1câ 1cê 1cô 1cã 1cõ
1da 1de 1di 1do 1du 1dá 1dé 1dí 1dó 1dú 1dâ 1dê 1dô 1dã 1dõ
1fa 1fe 1fi 1fo 1fu 1fá 1fé 1fí 1fó 1fú 1fâ 1fê 1fô 1fã 1fõ
1ga 1ge 1gi 1go 1gu 1gá 1gé 1gí 1gó 1gú 1gâ 1gê 1gô 1gã 1gõ
1ha 1he 1hi 1ho 1hu 1há 1hé 1hí 1hó 1hú 1hâ 1hê 1hô 1hã 1hõ
1ja 1je 1ji 1jo 1ju 1já 1jé 1jí 1jó 1jú 1jâ 1jê 1jô 1jã 1jõ
1ka 1ke 1ki 1ko 1ku 1ká 1ké 1kí 1kó 1kú 1kâ 1kê 1kô 1kã 1kõ
1la 1le 1li 1lo 1lu 1lá 1lé 1lí 1ló 1lú 1lâ 1lê 1lô 1lã 1lõ
1ma 1me 1mi 1mo 1mu 1má 1mé 1mí 1mó 1mú 1mâ 1mê 1mô 1mã 1mõ
1na 1ne 1ni 1no 1nu 1ná 1né 1ní 1nó 1nú 1nâ 1nê 1nô 1nã 1nõ
1pa 1pe 1pi 1po 1pu 1pá 1pé 1pí 1pó 1pú 1pâ 1pê 1pô 1pã 1põ
% q-u is not used
1ra 1re 1ri 1ro 1ru 1rá 1ré 1rí 1ró 1rú 1râ 1rê 1rô 1rã 1rõ
1sa 1se 1si 1so 1su 1sá 1sé 1sí 1só 1sú 1sâ 1sê 1sô 1sã 1sõ
1ta 1te 1ti 1to 1tu 1tá 1té 1tí 1tó 1tú 1tâ 1tê 1tô 1tã 1tõ
1va 1ve 1vi 1vo 1vu 1vá 1vé 1ví 1vó 1vú 1vâ 1vê 1vô 1vã 1võ
1wa 1we 1wi 1wo 1wu 1wá 1wé 1wí 1wó 1wú 1wâ 1wê 1wô 1wã 1wõ
1xa 1xe 1xi 1xo 1xu 1xá 1xé 1xí 1xó 1xú 1xâ 1xê 1xô 1xã 1xõ
1ya 1ye 1yi 1yo 1yu 1yá 1yé 1yí 1yó 1yú 1yâ 1yê 1yô 1yã 1yõ
1za 1ze 1zi 1zo 1zu 1zá 1zé 1zí 1zó 1zú 1zâ 1zê 1zô 1zã 1zõ
1-
1b2l 1b2r
1c2h 1c2l 1c2r
1d2l 1d2r
1f2l 1f2r
1g2l 1g2r 1gu4a 1gu4e 1gu4i 1gü4e 1gü4i
1k2l 1k2r
1l2h
1n2h
1p2l 1p2r
1qu4a 1qu4e 1qu4i 1qu4o 1qü4e 1qü4i
1t2l 1t2r
1v2l 1v2r
1w2l 1w2r
a3a a3e a3o
c3c
e3a e3e e3o
i3a i3e i3i i3o i3â i3ê i3ô
o3a o3e o3o
r3r
s3s
u3a u3e u3o u3u
% sub- ...
su2b2r su2b2l