blob: c72be69e0ae7aabe60fbeb044ce551cda3d1985e [file] [log] [blame]
தமிழ்நாடு
ஓர்
இந்திய
மாநிலமாகும்.
தமிழ்நாடு,
தமிழகம்
என்றும்
பரவலாக
அழைக்கப்படுகிறது.
ஆங்கிலத்தில்
மெட்ராஸ்
ஸ்டேட்
என்றும்
தமிழில்
சென்னை
ராஜ்ஜியம்
என்றும்
அழைக்கப்பெற்றது.
இதனை
தமிழ்நாடு
என்று
மாற்றக்கோரி
போராட்டங்கள்
நடைபெற்றன.
சங்கரலிங்கனார்
என்பவர்
நாட்கள்
உண்ணாவிரதம்
இருந்து
உயிர்துறந்தார்.
பின்னர்
மதராசு
ஸ்டேட்
என்று
இருந்த
பெயர்
ஆம்
ஆண்டு
தமிழ்நாடு
என்று
மாற்றப்பட்டது.
ஸ்ரீ
க்ஷ