blob: c43cb95b1ef861fa20b239af36d78d1eb8aabff9 [file] [log] [blame]
කං
කඃ
කා
කැ
කෑ
කි
කී
කු
කූ
කෘ
කෲ
කෟ
කෳ
කෙ
කො
කෞ
කේ
කේ
කෛ
කො
කෝ
කෝ
කෞ
ක්
ක්‍ය
ක්‍ර
ක‍්‍රම
ර්‍ම
ශී‍්‍ර
ස්ට්‍රේ
ග්‍යෙ
ර්‍ය්‍ය
එ‍ඬේ
න්ගේ
න්‍ගේ
න‍්ගේ
ර්‍
ක්‍රා
කේ
ගර්‍