blob: 231a1f7a2b526a85636bed95d91aeb84a8497f8c [file] [log] [blame]
කා
කැ
කෑ
කි
කී
කු
කූ
කෘ
කෲ
කෟ
කෳ
කෙ
කේ
කෛ
කො
කෝ
කෞ
ක්
කං
කඃ
ක්‍ර
ක්‍රා
ක්‍රැ
ක්‍රෑ
ක්‍රි
ක්‍රී
ක්‍රු
ක්‍රූ
ක්‍රෘ
ක්‍රෲ
ක්‍රෟ
ක්‍රෳ
ක්‍රෙ
ක්‍රේ
ක්‍රෛ
ක්‍රො
ක්‍රෝ
ක්‍රෞ
ක්‍ර්
ක්‍රං
ක්‍රඃ
ක්‍ය
ක්‍යා
ක්‍යැ
ක්‍යෑ
ක්‍යි
ක්‍යී
ක්‍යු
ක්‍යූ
ක්‍යෘ
ක්‍යෲ
ක්‍යෟ
ක්‍යෳ
ක්‍යෙ
ක්‍යේ
ක්‍යෛ
ක්‍යො
ක්‍යෝ
ක්‍යෞ
ක්‍ය්
ක්‍යං
ක්‍යඃ
ර්‍ක
ර්‍කා
ර්‍කැ
ර්‍කෑ
ර්‍කි
ර්‍කී
ර්‍කු
ර්‍කූ
ර්‍කෘ
ර්‍කෲ
ර්‍කෟ
ර්‍කෳ
ර්‍කෙ
ර්‍කේ
ර්‍කෛ
ර්‍කො
ර්‍කෝ
ර්‍කෞ
ර්‍ක්
ර්‍කං
ර්‍කඃ
ඛා
ඛැ
ඛෑ
ඛි
ඛී
ඛු
ඛූ
ඛෘ
ඛෲ
ඛෟ
ඛෳ
ඛෙ
ඛේ
ඛෛ
ඛො
ඛෝ
ඛෞ
ඛ්
ඛං
ඛඃ
ඛ්‍ර
ඛ්‍රා
ඛ්‍රැ
ඛ්‍රෑ
ඛ්‍රි
ඛ්‍රී
ඛ්‍රු
ඛ්‍රූ
ඛ්‍රෘ
ඛ්‍රෲ
ඛ්‍රෟ
ඛ්‍රෳ
ඛ්‍රෙ
ඛ්‍රේ
ඛ්‍රෛ
ඛ්‍රො
ඛ්‍රෝ
ඛ්‍රෞ
ඛ්‍ර්
ඛ්‍රං
ඛ්‍රඃ
ඛ්‍ය
ඛ්‍යා
ඛ්‍යැ
ඛ්‍යෑ
ඛ්‍යි
ඛ්‍යී
ඛ්‍යු
ඛ්‍යූ
ඛ්‍යෘ
ඛ්‍යෲ
ඛ්‍යෟ
ඛ්‍යෳ
ඛ්‍යෙ
ඛ්‍යේ
ඛ්‍යෛ
ඛ්‍යො
ඛ්‍යෝ
ඛ්‍යෞ
ඛ්‍ය්
ඛ්‍යං
ඛ්‍යඃ
ර්‍ඛ
ර්‍ඛා
ර්‍ඛැ
ර්‍ඛෑ
ර්‍ඛි
ර්‍ඛී
ර්‍ඛු
ර්‍ඛූ
ර්‍ඛෘ
ර්‍ඛෲ
ර්‍ඛෟ
ර්‍ඛෳ
ර්‍ඛෙ
ර්‍ඛේ
ර්‍ඛෛ
ර්‍ඛො
ර්‍ඛෝ
ර්‍ඛෞ
ර්‍ඛ්
ර්‍ඛං
ර්‍ඛඃ
ගා
ගැ
ගෑ
ගි
ගී
ගු
ගූ
ගෘ
ගෲ
ගෟ
ගෳ
ගෙ
ගේ
ගෛ
ගො
ගෝ
ගෞ
ග්
ගං
ගඃ
ග්‍ර
ග්‍රා
ග්‍රැ
ග්‍රෑ
ග්‍රි
ග්‍රී
ග්‍රු
ග්‍රූ
ග්‍රෘ
ග්‍රෲ
ග්‍රෟ
ග්‍රෳ
ග්‍රෙ
ග්‍රේ
ග්‍රෛ
ග්‍රො
ග්‍රෝ
ග්‍රෞ
ග්‍ර්
ග්‍රං
ග්‍රඃ
ග්‍ය
ග්‍යා
ග්‍යැ
ග්‍යෑ
ග්‍යි
ග්‍යී
ග්‍යු
ග්‍යූ
ග්‍යෘ
ග්‍යෲ
ග්‍යෟ
ග්‍යෳ
ග්‍යෙ
ග්‍යේ
ග්‍යෛ
ග්‍යො
ග්‍යෝ
ග්‍යෞ
ග්‍ය්
ග්‍යං
ග්‍යඃ
ර්‍ග
ර්‍ගා
ර්‍ගැ
ර්‍ගෑ
ර්‍ගි
ර්‍ගී
ර්‍ගු
ර්‍ගූ
ර්‍ගෘ
ර්‍ගෲ
ර්‍ගෟ
ර්‍ගෳ
ර්‍ගෙ
ර්‍ගේ
ර්‍ගෛ
ර්‍ගො
ර්‍ගෝ
ර්‍ගෞ
ර්‍ග්
ර්‍ගං
ර්‍ගඃ
ඝා
ඝැ
ඝෑ
ඝි
ඝී
ඝු
ඝූ
ඝෘ
ඝෲ
ඝෟ
ඝෳ
ඝෙ
ඝේ
ඝෛ
ඝො
ඝෝ
ඝෞ
ඝ්
ඝං
ඝඃ
ඝ්‍ර
ඝ්‍රා
ඝ්‍රැ
ඝ්‍රෑ
ඝ්‍රි
ඝ්‍රී
ඝ්‍රු
ඝ්‍රූ
ඝ්‍රෘ
ඝ්‍රෲ
ඝ්‍රෟ
ඝ්‍රෳ
ඝ්‍රෙ
ඝ්‍රේ
ඝ්‍රෛ
ඝ්‍රො
ඝ්‍රෝ
ඝ්‍රෞ
ඝ්‍ර්
ඝ්‍රං
ඝ්‍රඃ
ඝ්‍ය
ඝ්‍යා
ඝ්‍යැ
ඝ්‍යෑ
ඝ්‍යි
ඝ්‍යී
ඝ්‍යු
ඝ්‍යූ
ඝ්‍යෘ
ඝ්‍යෲ
ඝ්‍යෟ
ඝ්‍යෳ
ඝ්‍යෙ
ඝ්‍යේ
ඝ්‍යෛ
ඝ්‍යො
ඝ්‍යෝ
ඝ්‍යෞ
ඝ්‍ය්
ඝ්‍යං
ඝ්‍යඃ
ර්‍ඝ
ර්‍ඝා
ර්‍ඝැ
ර්‍ඝෑ
ර්‍ඝි
ර්‍ඝී
ර්‍ඝු
ර්‍ඝූ
ර්‍ඝෘ
ර්‍ඝෲ
ර්‍ඝෟ
ර්‍ඝෳ
ර්‍ඝෙ
ර්‍ඝේ
ර්‍ඝෛ
ර්‍ඝො
ර්‍ඝෝ
ර්‍ඝෞ
ර්‍ඝ්
ර්‍ඝං
ර්‍ඝඃ
ඞා
ඞැ
ඞෑ
ඞි
ඞී
ඞු
ඞූ
ඞෘ
ඞෲ
ඞෟ
ඞෳ
ඞෙ
ඞේ
ඞෛ
ඞො
ඞෝ
ඞෞ
ඞ්
ඞං
ඞඃ
ඞ්‍ර
ඞ්‍රා
ඞ්‍රැ
ඞ්‍රෑ
ඞ්‍රි
ඞ්‍රී
ඞ්‍රු
ඞ්‍රූ
ඞ්‍රෘ
ඞ්‍රෲ
ඞ්‍රෟ
ඞ්‍රෳ
ඞ්‍රෙ
ඞ්‍රේ
ඞ්‍රෛ
ඞ්‍රො
ඞ්‍රෝ
ඞ්‍රෞ
ඞ්‍ර්
ඞ්‍රං
ඞ්‍රඃ
ඞ්‍ය
ඞ්‍යා
ඞ්‍යැ
ඞ්‍යෑ
ඞ්‍යි
ඞ්‍යී
ඞ්‍යු
ඞ්‍යූ
ඞ්‍යෘ
ඞ්‍යෲ
ඞ්‍යෟ
ඞ්‍යෳ
ඞ්‍යෙ
ඞ්‍යේ
ඞ්‍යෛ
ඞ්‍යො
ඞ්‍යෝ
ඞ්‍යෞ
ඞ්‍ය්
ඞ්‍යං
ඞ්‍යඃ
ර්‍ඞ
ර්‍ඞා
ර්‍ඞැ
ර්‍ඞෑ
ර්‍ඞි
ර්‍ඞී
ර්‍ඞු
ර්‍ඞූ
ර්‍ඞෘ
ර්‍ඞෲ
ර්‍ඞෟ
ර්‍ඞෳ
ර්‍ඞෙ
ර්‍ඞේ
ර්‍ඞෛ
ර්‍ඞො
ර්‍ඞෝ
ර්‍ඞෞ
ර්‍ඞ්
ර්‍ඞං
ර්‍ඞඃ
ඟා
ඟැ
ඟෑ
ඟි
ඟී
ඟු
ඟූ
ඟෘ
ඟෲ
ඟෟ
ඟෳ
ඟෙ
ඟේ
ඟෛ
ඟො
ඟෝ
ඟෞ
ඟ්
ඟං
ඟඃ
ඟ්‍ර
ඟ්‍රා
ඟ්‍රැ
ඟ්‍රෑ
ඟ්‍රි
ඟ්‍රී
ඟ්‍රු
ඟ්‍රූ
ඟ්‍රෘ
ඟ්‍රෲ
ඟ්‍රෟ
ඟ්‍රෳ
ඟ්‍රෙ
ඟ්‍රේ
ඟ්‍රෛ
ඟ්‍රො
ඟ්‍රෝ
ඟ්‍රෞ
ඟ්‍ර්
ඟ්‍රං
ඟ්‍රඃ
ඟ්‍ය
ඟ්‍යා
ඟ්‍යැ
ඟ්‍යෑ
ඟ්‍යි
ඟ්‍යී
ඟ්‍යු
ඟ්‍යූ
ඟ්‍යෘ
ඟ්‍යෲ
ඟ්‍යෟ
ඟ්‍යෳ
ඟ්‍යෙ
ඟ්‍යේ
ඟ්‍යෛ
ඟ්‍යො
ඟ්‍යෝ
ඟ්‍යෞ
ඟ්‍ය්
ඟ්‍යං
ඟ්‍යඃ
ර්‍ඟ
ර්‍ඟා
ර්‍ඟැ
ර්‍ඟෑ
ර්‍ඟි
ර්‍ඟී
ර්‍ඟු
ර්‍ඟූ
ර්‍ඟෘ
ර්‍ඟෲ
ර්‍ඟෟ
ර්‍ඟෳ
ර්‍ඟෙ
ර්‍ඟේ
ර්‍ඟෛ
ර්‍ඟො
ර්‍ඟෝ
ර්‍ඟෞ
ර්‍ඟ්
ර්‍ඟං
ර්‍ඟඃ
චා
චැ
චෑ
චි
චී
චු
චූ
චෘ
චෲ
චෟ
චෳ
චෙ
චේ
චෛ
චො
චෝ
චෞ
ච්
චං
චඃ
ච්‍ර
ච්‍රා
ච්‍රැ
ච්‍රෑ
ච්‍රි
ච්‍රී
ච්‍රු
ච්‍රූ
ච්‍රෘ
ච්‍රෲ
ච්‍රෟ
ච්‍රෳ
ච්‍රෙ
ච්‍රේ
ච්‍රෛ
ච්‍රො
ච්‍රෝ
ච්‍රෞ
ච්‍ර්
ච්‍රං
ච්‍රඃ
ච්‍ය
ච්‍යා
ච්‍යැ
ච්‍යෑ
ච්‍යි
ච්‍යී
ච්‍යු
ච්‍යූ
ච්‍යෘ
ච්‍යෲ
ච්‍යෟ
ච්‍යෳ
ච්‍යෙ
ච්‍යේ
ච්‍යෛ
ච්‍යො
ච්‍යෝ
ච්‍යෞ
ච්‍ය්
ච්‍යං
ච්‍යඃ
ර්‍ච
ර්‍චා
ර්‍චැ
ර්‍චෑ
ර්‍චි
ර්‍චී
ර්‍චු
ර්‍චූ
ර්‍චෘ
ර්‍චෲ
ර්‍චෟ
ර්‍චෳ
ර්‍චෙ
ර්‍චේ
ර්‍චෛ
ර්‍චො
ර්‍චෝ
ර්‍චෞ
ර්‍ච්
ර්‍චං
ර්‍චඃ
ඡා
ඡැ
ඡෑ
ඡි
ඡී
ඡු
ඡූ
ඡෘ
ඡෲ
ඡෟ
ඡෳ
ඡෙ
ඡේ
ඡෛ
ඡො
ඡෝ
ඡෞ
ඡ්
ඡං
ඡඃ
ඡ්‍ර
ඡ්‍රා
ඡ්‍රැ
ඡ්‍රෑ
ඡ්‍රි
ඡ්‍රී
ඡ්‍රු
ඡ්‍රූ
ඡ්‍රෘ
ඡ්‍රෲ
ඡ්‍රෟ
ඡ්‍රෳ
ඡ්‍රෙ
ඡ්‍රේ
ඡ්‍රෛ
ඡ්‍රො
ඡ්‍රෝ
ඡ්‍රෞ
ඡ්‍ර්
ඡ්‍රං
ඡ්‍රඃ
ඡ්‍ය
ඡ්‍යා
ඡ්‍යැ
ඡ්‍යෑ
ඡ්‍යි
ඡ්‍යී
ඡ්‍යු
ඡ්‍යූ
ඡ්‍යෘ
ඡ්‍යෲ
ඡ්‍යෟ
ඡ්‍යෳ
ඡ්‍යෙ
ඡ්‍යේ
ඡ්‍යෛ
ඡ්‍යො
ඡ්‍යෝ
ඡ්‍යෞ
ඡ්‍ය්
ඡ්‍යං
ඡ්‍යඃ
ර්‍ඡ
ර්‍ඡා
ර්‍ඡැ
ර්‍ඡෑ
ර්‍ඡි
ර්‍ඡී
ර්‍ඡු
ර්‍ඡූ
ර්‍ඡෘ
ර්‍ඡෲ
ර්‍ඡෟ
ර්‍ඡෳ
ර්‍ඡෙ
ර්‍ඡේ
ර්‍ඡෛ
ර්‍ඡො
ර්‍ඡෝ
ර්‍ඡෞ
ර්‍ඡ්
ර්‍ඡං
ර්‍ඡඃ
ජා
ජැ
ජෑ
ජි
ජී
ජු
ජූ
ජෘ
ජෲ
ජෟ
ජෳ
ජෙ
ජේ
ජෛ
ජො
ජෝ
ජෞ
ජ්
ජං
ජඃ
ජ්‍ර
ජ්‍රා
ජ්‍රැ
ජ්‍රෑ
ජ්‍රි
ජ්‍රී
ජ්‍රු
ජ්‍රූ
ජ්‍රෘ
ජ්‍රෲ
ජ්‍රෟ
ජ්‍රෳ
ජ්‍රෙ
ජ්‍රේ
ජ්‍රෛ
ජ්‍රො
ජ්‍රෝ
ජ්‍රෞ
ජ්‍ර්
ජ්‍රං
ජ්‍රඃ
ජ්‍ය
ජ්‍යා
ජ්‍යැ
ජ්‍යෑ
ජ්‍යි
ජ්‍යී
ජ්‍යු
ජ්‍යූ
ජ්‍යෘ
ජ්‍යෲ
ජ්‍යෟ
ජ්‍යෳ
ජ්‍යෙ
ජ්‍යේ
ජ්‍යෛ
ජ්‍යො
ජ්‍යෝ
ජ්‍යෞ
ජ්‍ය්
ජ්‍යං
ජ්‍යඃ
ර්‍ජ
ර්‍ජා
ර්‍ජැ
ර්‍ජෑ
ර්‍ජි
ර්‍ජී
ර්‍ජු
ර්‍ජූ
ර්‍ජෘ
ර්‍ජෲ
ර්‍ජෟ
ර්‍ජෳ
ර්‍ජෙ
ර්‍ජේ
ර්‍ජෛ
ර්‍ජො
ර්‍ජෝ
ර්‍ජෞ
ර්‍ජ්
ර්‍ජං
ර්‍ජඃ
ඣා
ඣැ
ඣෑ
ඣි
ඣී
ඣු
ඣූ
ඣෘ
ඣෲ
ඣෟ
ඣෳ
ඣෙ
ඣේ
ඣෛ
ඣො
ඣෝ
ඣෞ
ඣ්
ඣං
ඣඃ
ඣ්‍ර
ඣ්‍රා
ඣ්‍රැ
ඣ්‍රෑ
ඣ්‍රි
ඣ්‍රී
ඣ්‍රු
ඣ්‍රූ
ඣ්‍රෘ
ඣ්‍රෲ
ඣ්‍රෟ
ඣ්‍රෳ
ඣ්‍රෙ
ඣ්‍රේ
ඣ්‍රෛ
ඣ්‍රො
ඣ්‍රෝ
ඣ්‍රෞ
ඣ්‍ර්
ඣ්‍රං
ඣ්‍රඃ
ඣ්‍ය
ඣ්‍යා
ඣ්‍යැ
ඣ්‍යෑ
ඣ්‍යි
ඣ්‍යී
ඣ්‍යු
ඣ්‍යූ
ඣ්‍යෘ
ඣ්‍යෲ
ඣ්‍යෟ
ඣ්‍යෳ
ඣ්‍යෙ
ඣ්‍යේ
ඣ්‍යෛ
ඣ්‍යො
ඣ්‍යෝ
ඣ්‍යෞ
ඣ්‍ය්
ඣ්‍යං
ඣ්‍යඃ
ර්‍ඣ
ර්‍ඣා
ර්‍ඣැ
ර්‍ඣෑ
ර්‍ඣි
ර්‍ඣී
ර්‍ඣු
ර්‍ඣූ
ර්‍ඣෘ
ර්‍ඣෲ
ර්‍ඣෟ
ර්‍ඣෳ
ර්‍ඣෙ
ර්‍ඣේ
ර්‍ඣෛ
ර්‍ඣො
ර්‍ඣෝ
ර්‍ඣෞ
ර්‍ඣ්
ර්‍ඣං
ර්‍ඣඃ
ඥා
ඥැ
ඥෑ
ඥි
ඥී
ඥු
ඥූ
ඥෘ
ඥෲ
ඥෟ
ඥෳ
ඥෙ
ඥේ
ඥෛ
ඥො
ඥෝ
ඥෞ
ඥ්
ඥං
ඥඃ
ඥ්‍ර
ඥ්‍රා
ඥ්‍රැ
ඥ්‍රෑ
ඥ්‍රි
ඥ්‍රී
ඥ්‍රු
ඥ්‍රූ
ඥ්‍රෘ
ඥ්‍රෲ
ඥ්‍රෟ
ඥ්‍රෳ
ඥ්‍රෙ
ඥ්‍රේ
ඥ්‍රෛ
ඥ්‍රො
ඥ්‍රෝ
ඥ්‍රෞ
ඥ්‍ර්
ඥ්‍රං
ඥ්‍රඃ
ඥ්‍ය
ඥ්‍යා
ඥ්‍යැ
ඥ්‍යෑ
ඥ්‍යි
ඥ්‍යී
ඥ්‍යු
ඥ්‍යූ
ඥ්‍යෘ
ඥ්‍යෲ
ඥ්‍යෟ
ඥ්‍යෳ
ඥ්‍යෙ
ඥ්‍යේ
ඥ්‍යෛ
ඥ්‍යො
ඥ්‍යෝ
ඥ්‍යෞ
ඥ්‍ය්
ඥ්‍යං
ඥ්‍යඃ
ර්‍ඥ
ර්‍ඥා
ර්‍ඥැ
ර්‍ඥෑ
ර්‍ඥි
ර්‍ඥී
ර්‍ඥු
ර්‍ඥූ
ර්‍ඥෘ
ර්‍ඥෲ
ර්‍ඥෟ
ර්‍ඥෳ
ර්‍ඥෙ
ර්‍ඥේ
ර්‍ඥෛ
ර්‍ඥො
ර්‍ඥෝ
ර්‍ඥෞ
ර්‍ඥ්
ර්‍ඥං
ර්‍ඥඃ
ඤා
ඤැ
ඤෑ
ඤි
ඤී
ඤු
ඤූ
ඤෘ
ඤෲ
ඤෟ
ඤෳ
ඤෙ
ඤේ
ඤෛ
ඤො
ඤෝ
ඤෞ
ඤ්
ඤං
ඤඃ
ඤ්‍ර
ඤ්‍රා
ඤ්‍රැ
ඤ්‍රෑ
ඤ්‍රි
ඤ්‍රී
ඤ්‍රු
ඤ්‍රූ
ඤ්‍රෘ
ඤ්‍රෲ
ඤ්‍රෟ
ඤ්‍රෳ
ඤ්‍රෙ
ඤ්‍රේ
ඤ්‍රෛ
ඤ්‍රො
ඤ්‍රෝ
ඤ්‍රෞ
ඤ්‍ර්
ඤ්‍රං
ඤ්‍රඃ
ඤ්‍ය
ඤ්‍යා
ඤ්‍යැ
ඤ්‍යෑ
ඤ්‍යි
ඤ්‍යී
ඤ්‍යු
ඤ්‍යූ
ඤ්‍යෘ
ඤ්‍යෲ
ඤ්‍යෟ
ඤ්‍යෳ
ඤ්‍යෙ
ඤ්‍යේ
ඤ්‍යෛ
ඤ්‍යො
ඤ්‍යෝ
ඤ්‍යෞ
ඤ්‍ය්
ඤ්‍යං
ඤ්‍යඃ
ර්‍ඤ
ර්‍ඤා
ර්‍ඤැ
ර්‍ඤෑ
ර්‍ඤි
ර්‍ඤී
ර්‍ඤු
ර්‍ඤූ
ර්‍ඤෘ
ර්‍ඤෲ
ර්‍ඤෟ
ර්‍ඤෳ
ර්‍ඤෙ
ර්‍ඤේ
ර්‍ඤෛ
ර්‍ඤො
ර්‍ඤෝ
ර්‍ඤෞ
ර්‍ඤ්
ර්‍ඤං
ර්‍ඤඃ
ඦා
ඦැ
ඦෑ
ඦි
ඦී
ඦු
ඦූ
ඦෘ
ඦෲ
ඦෟ
ඦෳ
ඦෙ
ඦේ
ඦෛ
ඦො
ඦෝ
ඦෞ
ඦ්
ඦං
ඦඃ
ඦ්‍ර
ඦ්‍රා
ඦ්‍රැ
ඦ්‍රෑ
ඦ්‍රි
ඦ්‍රී
ඦ්‍රු
ඦ්‍රූ
ඦ්‍රෘ
ඦ්‍රෲ
ඦ්‍රෟ
ඦ්‍රෳ
ඦ්‍රෙ
ඦ්‍රේ
ඦ්‍රෛ
ඦ්‍රො
ඦ්‍රෝ
ඦ්‍රෞ
ඦ්‍ර්
ඦ්‍රං
ඦ්‍රඃ
ඦ්‍ය
ඦ්‍යා
ඦ්‍යැ
ඦ්‍යෑ
ඦ්‍යි
ඦ්‍යී
ඦ්‍යු
ඦ්‍යූ
ඦ්‍යෘ
ඦ්‍යෲ
ඦ්‍යෟ
ඦ්‍යෳ
ඦ්‍යෙ
ඦ්‍යේ
ඦ්‍යෛ
ඦ්‍යො
ඦ්‍යෝ
ඦ්‍යෞ
ඦ්‍ය්
ඦ්‍යං
ඦ්‍යඃ
ර්‍ඦ
ර්‍ඦා
ර්‍ඦැ
ර්‍ඦෑ
ර්‍ඦි
ර්‍ඦී
ර්‍ඦු
ර්‍ඦූ
ර්‍ඦෘ
ර්‍ඦෲ
ර්‍ඦෟ
ර්‍ඦෳ
ර්‍ඦෙ
ර්‍ඦේ
ර්‍ඦෛ
ර්‍ඦො
ර්‍ඦෝ
ර්‍ඦෞ
ර්‍ඦ්
ර්‍ඦං
ර්‍ඦඃ
ටා
ටැ
ටෑ
ටි
ටී
ටු
ටූ
ටෘ
ටෲ
ටෟ
ටෳ
ටෙ
ටේ
ටෛ
ටො
ටෝ
ටෞ
ට්
ටං
ටඃ
ට්‍ර
ට්‍රා
ට්‍රැ
ට්‍රෑ
ට්‍රි
ට්‍රී
ට්‍රු
ට්‍රූ
ට්‍රෘ
ට්‍රෲ
ට්‍රෟ
ට්‍රෳ
ට්‍රෙ
ට්‍රේ
ට්‍රෛ
ට්‍රො
ට්‍රෝ
ට්‍රෞ
ට්‍ර්
ට්‍රං
ට්‍රඃ
ට්‍ය
ට්‍යා
ට්‍යැ
ට්‍යෑ
ට්‍යි
ට්‍යී
ට්‍යු
ට්‍යූ
ට්‍යෘ
ට්‍යෲ
ට්‍යෟ
ට්‍යෳ
ට්‍යෙ
ට්‍යේ
ට්‍යෛ
ට්‍යො
ට්‍යෝ
ට්‍යෞ
ට්‍ය්
ට්‍යං
ට්‍යඃ
ර්‍ට
ර්‍ටා
ර්‍ටැ
ර්‍ටෑ
ර්‍ටි
ර්‍ටී
ර්‍ටු
ර්‍ටූ
ර්‍ටෘ
ර්‍ටෲ
ර්‍ටෟ
ර්‍ටෳ
ර්‍ටෙ
ර්‍ටේ
ර්‍ටෛ
ර්‍ටො
ර්‍ටෝ
ර්‍ටෞ
ර්‍ට්
ර්‍ටං
ර්‍ටඃ
ඨා
ඨැ
ඨෑ
ඨි
ඨී
ඨු
ඨූ
ඨෘ
ඨෲ
ඨෟ
ඨෳ
ඨෙ
ඨේ
ඨෛ
ඨො
ඨෝ
ඨෞ
ඨ්
ඨං
ඨඃ
ඨ්‍ර
ඨ්‍රා
ඨ්‍රැ
ඨ්‍රෑ
ඨ්‍රි
ඨ්‍රී
ඨ්‍රු
ඨ්‍රූ
ඨ්‍රෘ
ඨ්‍රෲ
ඨ්‍රෟ
ඨ්‍රෳ
ඨ්‍රෙ
ඨ්‍රේ
ඨ්‍රෛ
ඨ්‍රො
ඨ්‍රෝ
ඨ්‍රෞ
ඨ්‍ර්
ඨ්‍රං
ඨ්‍රඃ
ඨ්‍ය
ඨ්‍යා
ඨ්‍යැ
ඨ්‍යෑ
ඨ්‍යි
ඨ්‍යී
ඨ්‍යු
ඨ්‍යූ
ඨ්‍යෘ
ඨ්‍යෲ
ඨ්‍යෟ
ඨ්‍යෳ
ඨ්‍යෙ
ඨ්‍යේ
ඨ්‍යෛ
ඨ්‍යො
ඨ්‍යෝ
ඨ්‍යෞ
ඨ්‍ය්
ඨ්‍යං
ඨ්‍යඃ
ර්‍ඨ
ර්‍ඨා
ර්‍ඨැ
ර්‍ඨෑ
ර්‍ඨි
ර්‍ඨී
ර්‍ඨු
ර්‍ඨූ
ර්‍ඨෘ
ර්‍ඨෲ
ර්‍ඨෟ
ර්‍ඨෳ
ර්‍ඨෙ
ර්‍ඨේ
ර්‍ඨෛ
ර්‍ඨො
ර්‍ඨෝ
ර්‍ඨෞ
ර්‍ඨ්
ර්‍ඨං
ර්‍ඨඃ
ඩා
ඩැ
ඩෑ
ඩි
ඩී
ඩු
ඩූ
ඩෘ
ඩෲ
ඩෟ
ඩෳ
ඩෙ
ඩේ
ඩෛ
ඩො
ඩෝ
ඩෞ
ඩ්
ඩං
ඩඃ
ඩ්‍ර
ඩ්‍රා
ඩ්‍රැ
ඩ්‍රෑ
ඩ්‍රි
ඩ්‍රී
ඩ්‍රු
ඩ්‍රූ
ඩ්‍රෘ
ඩ්‍රෲ
ඩ්‍රෟ
ඩ්‍රෳ
ඩ්‍රෙ
ඩ්‍රේ
ඩ්‍රෛ
ඩ්‍රො
ඩ්‍රෝ
ඩ්‍රෞ
ඩ්‍ර්
ඩ්‍රං
ඩ්‍රඃ
ඩ්‍ය
ඩ්‍යා
ඩ්‍යැ
ඩ්‍යෑ
ඩ්‍යි
ඩ්‍යී
ඩ්‍යු
ඩ්‍යූ
ඩ්‍යෘ
ඩ්‍යෲ
ඩ්‍යෟ
ඩ්‍යෳ
ඩ්‍යෙ
ඩ්‍යේ
ඩ්‍යෛ
ඩ්‍යො
ඩ්‍යෝ
ඩ්‍යෞ
ඩ්‍ය්
ඩ්‍යං
ඩ්‍යඃ
ර්‍ඩ
ර්‍ඩා
ර්‍ඩැ
ර්‍ඩෑ
ර්‍ඩි
ර්‍ඩී
ර්‍ඩු
ර්‍ඩූ
ර්‍ඩෘ
ර්‍ඩෲ
ර්‍ඩෟ
ර්‍ඩෳ
ර්‍ඩෙ
ර්‍ඩේ
ර්‍ඩෛ
ර්‍ඩො
ර්‍ඩෝ
ර්‍ඩෞ
ර්‍ඩ්
ර්‍ඩං
ර්‍ඩඃ
ඪා
ඪැ
ඪෑ
ඪි
ඪී
ඪු
ඪූ
ඪෘ
ඪෲ
ඪෟ
ඪෳ
ඪෙ
ඪේ
ඪෛ
ඪො
ඪෝ
ඪෞ
ඪ්
ඪං
ඪඃ
ඪ්‍ර
ඪ්‍රා
ඪ්‍රැ
ඪ්‍රෑ
ඪ්‍රි
ඪ්‍රී
ඪ්‍රු
ඪ්‍රූ
ඪ්‍රෘ
ඪ්‍රෲ
ඪ්‍රෟ
ඪ්‍රෳ
ඪ්‍රෙ
ඪ්‍රේ
ඪ්‍රෛ
ඪ්‍රො
ඪ්‍රෝ
ඪ්‍රෞ
ඪ්‍ර්
ඪ්‍රං
ඪ්‍රඃ
ඪ්‍ය
ඪ්‍යා
ඪ්‍යැ
ඪ්‍යෑ
ඪ්‍යි
ඪ්‍යී
ඪ්‍යු
ඪ්‍යූ
ඪ්‍යෘ
ඪ්‍යෲ
ඪ්‍යෟ
ඪ්‍යෳ
ඪ්‍යෙ
ඪ්‍යේ
ඪ්‍යෛ
ඪ්‍යො
ඪ්‍යෝ
ඪ්‍යෞ
ඪ්‍ය්
ඪ්‍යං
ඪ්‍යඃ
ර්‍ඪ
ර්‍ඪා
ර්‍ඪැ
ර්‍ඪෑ
ර්‍ඪි
ර්‍ඪී
ර්‍ඪු
ර්‍ඪූ
ර්‍ඪෘ
ර්‍ඪෲ
ර්‍ඪෟ
ර්‍ඪෳ
ර්‍ඪෙ
ර්‍ඪේ
ර්‍ඪෛ
ර්‍ඪො
ර්‍ඪෝ
ර්‍ඪෞ
ර්‍ඪ්
ර්‍ඪං
ර්‍ඪඃ
ණා
ණැ
ණෑ
ණි
ණී
ණු
ණූ
ණෘ
ණෲ
ණෟ
ණෳ
ණෙ
ණේ
ණෛ
ණො
ණෝ
ණෞ
ණ්
ණං
ණඃ
ණ්‍ර
ණ්‍රා
ණ්‍රැ
ණ්‍රෑ
ණ්‍රි
ණ්‍රී
ණ්‍රු
ණ්‍රූ
ණ්‍රෘ
ණ්‍රෲ
ණ්‍රෟ
ණ්‍රෳ
ණ්‍රෙ
ණ්‍රේ
ණ්‍රෛ
ණ්‍රො
ණ්‍රෝ
ණ්‍රෞ
ණ්‍ර්
ණ්‍රං
ණ්‍රඃ
ණ්‍ය
ණ්‍යා
ණ්‍යැ
ණ්‍යෑ
ණ්‍යි
ණ්‍යී
ණ්‍යු
ණ්‍යූ
ණ්‍යෘ
ණ්‍යෲ
ණ්‍යෟ
ණ්‍යෳ
ණ්‍යෙ
ණ්‍යේ
ණ්‍යෛ
ණ්‍යො
ණ්‍යෝ
ණ්‍යෞ
ණ්‍ය්
ණ්‍යං
ණ්‍යඃ
ර්‍ණ
ර්‍ණා
ර්‍ණැ
ර්‍ණෑ
ර්‍ණි
ර්‍ණී
ර්‍ණු
ර්‍ණූ
ර්‍ණෘ
ර්‍ණෲ
ර්‍ණෟ
ර්‍ණෳ
ර්‍ණෙ
ර්‍ණේ
ර්‍ණෛ
ර්‍ණො
ර්‍ණෝ
ර්‍ණෞ
ර්‍ණ්
ර්‍ණං
ර්‍ණඃ
ඬා
ඬැ
ඬෑ
ඬි
ඬී
ඬු
ඬූ
ඬෘ
ඬෲ
ඬෟ
ඬෳ
ඬෙ
ඬේ
ඬෛ
ඬො
ඬෝ
ඬෞ
ඬ්
ඬං
ඬඃ
ඬ්‍ර
ඬ්‍රා
ඬ්‍රැ
ඬ්‍රෑ
ඬ්‍රි
ඬ්‍රී
ඬ්‍රු
ඬ්‍රූ
ඬ්‍රෘ
ඬ්‍රෲ
ඬ්‍රෟ
ඬ්‍රෳ
ඬ්‍රෙ
ඬ්‍රේ
ඬ්‍රෛ
ඬ්‍රො
ඬ්‍රෝ
ඬ්‍රෞ
ඬ්‍ර්
ඬ්‍රං
ඬ්‍රඃ
ඬ්‍ය
ඬ්‍යා
ඬ්‍යැ
ඬ්‍යෑ
ඬ්‍යි
ඬ්‍යී
ඬ්‍යු
ඬ්‍යූ
ඬ්‍යෘ
ඬ්‍යෲ
ඬ්‍යෟ
ඬ්‍යෳ
ඬ්‍යෙ
ඬ්‍යේ
ඬ්‍යෛ
ඬ්‍යො
ඬ්‍යෝ
ඬ්‍යෞ
ඬ්‍ය්
ඬ්‍යං
ඬ්‍යඃ
ර්‍ඬ
ර්‍ඬා
ර්‍ඬැ
ර්‍ඬෑ
ර්‍ඬි
ර්‍ඬී
ර්‍ඬු
ර්‍ඬූ
ර්‍ඬෘ
ර්‍ඬෲ
ර්‍ඬෟ
ර්‍ඬෳ
ර්‍ඬෙ
ර්‍ඬේ
ර්‍ඬෛ
ර්‍ඬො
ර්‍ඬෝ
ර්‍ඬෞ
ර්‍ඬ්
ර්‍ඬං
ර්‍ඬඃ
තා
තැ
තෑ
ති
තී
තු
තූ
තෘ
තෲ
තෟ
තෳ
තෙ
තේ
තෛ
තො
තෝ
තෞ
ත්
තං
තඃ
ත්‍ර
ත්‍රා
ත්‍රැ
ත්‍රෑ
ත්‍රි
ත්‍රී
ත්‍රු
ත්‍රූ
ත්‍රෘ
ත්‍රෲ
ත්‍රෟ
ත්‍රෳ
ත්‍රෙ
ත්‍රේ
ත්‍රෛ
ත්‍රො
ත්‍රෝ
ත්‍රෞ
ත්‍ර්
ත්‍රං
ත්‍රඃ
ත්‍ය
ත්‍යා
ත්‍යැ
ත්‍යෑ
ත්‍යි
ත්‍යී
ත්‍යු
ත්‍යූ
ත්‍යෘ
ත්‍යෲ
ත්‍යෟ
ත්‍යෳ
ත්‍යෙ
ත්‍යේ
ත්‍යෛ
ත්‍යො
ත්‍යෝ
ත්‍යෞ
ත්‍ය්
ත්‍යං
ත්‍යඃ
ර්‍ත
ර්‍තා
ර්‍තැ
ර්‍තෑ
ර්‍ති
ර්‍තී
ර්‍තු
ර්‍තූ
ර්‍තෘ
ර්‍තෲ
ර්‍තෟ
ර්‍තෳ
ර්‍තෙ
ර්‍තේ
ර්‍තෛ
ර්‍තො
ර්‍තෝ
ර්‍තෞ
ර්‍ත්
ර්‍තං
ර්‍තඃ
ථා
ථැ
ථෑ
ථි
ථී
ථු
ථූ
ථෘ
ථෲ
ථෟ
ථෳ
ථෙ
ථේ
ථෛ
ථො
ථෝ
ථෞ
ථ්
ථං
ථඃ
ථ්‍ර
ථ්‍රා
ථ්‍රැ
ථ්‍රෑ
ථ්‍රි
ථ්‍රී
ථ්‍රු
ථ්‍රූ
ථ්‍රෘ
ථ්‍රෲ
ථ්‍රෟ
ථ්‍රෳ
ථ්‍රෙ
ථ්‍රේ
ථ්‍රෛ
ථ්‍රො
ථ්‍රෝ
ථ්‍රෞ
ථ්‍ර්
ථ්‍රං
ථ්‍රඃ
ථ්‍ය
ථ්‍යා
ථ්‍යැ
ථ්‍යෑ
ථ්‍යි
ථ්‍යී
ථ්‍යු
ථ්‍යූ
ථ්‍යෘ
ථ්‍යෲ
ථ්‍යෟ
ථ්‍යෳ
ථ්‍යෙ
ථ්‍යේ
ථ්‍යෛ
ථ්‍යො
ථ්‍යෝ
ථ්‍යෞ
ථ්‍ය්
ථ්‍යං
ථ්‍යඃ
ර්‍ථ
ර්‍ථා
ර්‍ථැ
ර්‍ථෑ
ර්‍ථි
ර්‍ථී
ර්‍ථු
ර්‍ථූ
ර්‍ථෘ
ර්‍ථෲ
ර්‍ථෟ
ර්‍ථෳ
ර්‍ථෙ
ර්‍ථේ
ර්‍ථෛ
ර්‍ථො
ර්‍ථෝ
ර්‍ථෞ
ර්‍ථ්
ර්‍ථං
ර්‍ථඃ
දා
දැ
දෑ
දි
දී
දු
දූ
දෘ
දෲ
දෟ
දෳ
දෙ
දේ
දෛ
දො
දෝ
දෞ
ද්
දං
දඃ
ද්‍ර
ද්‍රා
ද්‍රැ
ද්‍රෑ
ද්‍රි
ද්‍රී
ද්‍රු
ද්‍රූ
ද්‍රෘ
ද්‍රෲ
ද්‍රෟ
ද්‍රෳ
ද්‍රෙ
ද්‍රේ
ද්‍රෛ
ද්‍රො
ද්‍රෝ
ද්‍රෞ
ද්‍ර්
ද්‍රං
ද්‍රඃ
ද්‍ය
ද්‍යා
ද්‍යැ
ද්‍යෑ
ද්‍යි
ද්‍යී
ද්‍යු
ද්‍යූ
ද්‍යෘ
ද්‍යෲ
ද්‍යෟ
ද්‍යෳ
ද්‍යෙ
ද්‍යේ
ද්‍යෛ
ද්‍යො
ද්‍යෝ
ද්‍යෞ
ද්‍ය්
ද්‍යං
ද්‍යඃ
ර්‍ද
ර්‍දා
ර්‍දැ
ර්‍දෑ
ර්‍දි
ර්‍දී
ර්‍දු
ර්‍දූ
ර්‍දෘ
ර්‍දෲ
ර්‍දෟ
ර්‍දෳ
ර්‍දෙ
ර්‍දේ
ර්‍දෛ
ර්‍දො
ර්‍දෝ
ර්‍දෞ
ර්‍ද්
ර්‍දං
ර්‍දඃ
ධා
ධැ
ධෑ
ධි
ධී
ධු
ධූ
ධෘ
ධෲ
ධෟ
ධෳ
ධෙ
ධේ
ධෛ
ධො
ධෝ
ධෞ
ධ්
ධං
ධඃ
ධ්‍ර
ධ්‍රා
ධ්‍රැ
ධ්‍රෑ
ධ්‍රි
ධ්‍රී
ධ්‍රු
ධ්‍රූ
ධ්‍රෘ
ධ්‍රෲ
ධ්‍රෟ
ධ්‍රෳ
ධ්‍රෙ
ධ්‍රේ
ධ්‍රෛ
ධ්‍රො
ධ්‍රෝ
ධ්‍රෞ
ධ්‍ර්
ධ්‍රං
ධ්‍රඃ
ධ්‍ය
ධ්‍යා
ධ්‍යැ
ධ්‍යෑ
ධ්‍යි
ධ්‍යී
ධ්‍යු
ධ්‍යූ
ධ්‍යෘ
ධ්‍යෲ
ධ්‍යෟ
ධ්‍යෳ
ධ්‍යෙ
ධ්‍යේ
ධ්‍යෛ
ධ්‍යො
ධ්‍යෝ
ධ්‍යෞ
ධ්‍ය්
ධ්‍යං
ධ්‍යඃ
ර්‍ධ
ර්‍ධා
ර්‍ධැ
ර්‍ධෑ
ර්‍ධි
ර්‍ධී
ර්‍ධු
ර්‍ධූ
ර්‍ධෘ
ර්‍ධෲ
ර්‍ධෟ
ර්‍ධෳ
ර්‍ධෙ
ර්‍ධේ
ර්‍ධෛ
ර්‍ධො
ර්‍ධෝ
ර්‍ධෞ
ර්‍ධ්
ර්‍ධං
ර්‍ධඃ
නා
නැ
නෑ
නි
නී
නු
නූ
නෘ
නෲ
නෟ
නෳ
නෙ
නේ
නෛ
නො
නෝ
නෞ
න්
නං
නඃ
න්‍ර
න්‍රා
න්‍රැ
න්‍රෑ
න්‍රි
න්‍රී
න්‍රු
න්‍රූ
න්‍රෘ
න්‍රෲ
න්‍රෟ
න්‍රෳ
න්‍රෙ
න්‍රේ
න්‍රෛ
න්‍රො
න්‍රෝ
න්‍රෞ
න්‍ර්
න්‍රං
න්‍රඃ
න්‍ය
න්‍යා
න්‍යැ
න්‍යෑ
න්‍යි
න්‍යී
න්‍යු
න්‍යූ
න්‍යෘ
න්‍යෲ
න්‍යෟ
න්‍යෳ
න්‍යෙ
න්‍යේ
න්‍යෛ
න්‍යො
න්‍යෝ
න්‍යෞ
න්‍ය්
න්‍යං
න්‍යඃ
ර්‍න
ර්‍නා
ර්‍නැ
ර්‍නෑ
ර්‍නි
ර්‍නී
ර්‍නු
ර්‍නූ
ර්‍නෘ
ර්‍නෲ
ර්‍නෟ
ර්‍නෳ
ර්‍නෙ
ර්‍නේ
ර්‍නෛ
ර්‍නො
ර්‍නෝ
ර්‍නෞ
ර්‍න්
ර්‍නං
ර්‍නඃ
ඳා
ඳැ
ඳෑ
ඳි
ඳී
ඳු
ඳූ
ඳෘ
ඳෲ
ඳෟ
ඳෳ
ඳෙ
ඳේ
ඳෛ
ඳො
ඳෝ
ඳෞ
ඳ්
ඳං
ඳඃ
ඳ්‍ර
ඳ්‍රා
ඳ්‍රැ
ඳ්‍රෑ
ඳ්‍රි
ඳ්‍රී
ඳ්‍රු
ඳ්‍රූ
ඳ්‍රෘ
ඳ්‍රෲ
ඳ්‍රෟ
ඳ්‍රෳ
ඳ්‍රෙ
ඳ්‍රේ
ඳ්‍රෛ
ඳ්‍රො
ඳ්‍රෝ
ඳ්‍රෞ
ඳ්‍ර්
ඳ්‍රං
ඳ්‍රඃ
ඳ්‍ය
ඳ්‍යා
ඳ්‍යැ
ඳ්‍යෑ
ඳ්‍යි
ඳ්‍යී
ඳ්‍යු
ඳ්‍යූ
ඳ්‍යෘ
ඳ්‍යෲ
ඳ්‍යෟ
ඳ්‍යෳ
ඳ්‍යෙ
ඳ්‍යේ
ඳ්‍යෛ
ඳ්‍යො
ඳ්‍යෝ
ඳ්‍යෞ
ඳ්‍ය්
ඳ්‍යං
ඳ්‍යඃ
ර්‍ඳ
ර්‍ඳා
ර්‍ඳැ
ර්‍ඳෑ
ර්‍ඳි
ර්‍ඳී
ර්‍ඳු
ර්‍ඳූ
ර්‍ඳෘ
ර්‍ඳෲ
ර්‍ඳෟ
ර්‍ඳෳ
ර්‍ඳෙ
ර්‍ඳේ
ර්‍ඳෛ
ර්‍ඳො
ර්‍ඳෝ
ර්‍ඳෞ
ර්‍ඳ්
ර්‍ඳං
ර්‍ඳඃ
පා
පැ
පෑ
පි
පී
පු
පූ
පෘ
පෲ
පෟ
පෳ
පෙ
පේ
පෛ
පො
පෝ
පෞ
ප්
පං
පඃ
ප්‍ර
ප්‍රා
ප්‍රැ
ප්‍රෑ
ප්‍රි
ප්‍රී
ප්‍රු
ප්‍රූ
ප්‍රෘ
ප්‍රෲ
ප්‍රෟ
ප්‍රෳ
ප්‍රෙ
ප්‍රේ
ප්‍රෛ
ප්‍රො
ප්‍රෝ
ප්‍රෞ
ප්‍ර්
ප්‍රං
ප්‍රඃ
ප්‍ය
ප්‍යා
ප්‍යැ
ප්‍යෑ
ප්‍යි
ප්‍යී
ප්‍යු
ප්‍යූ
ප්‍යෘ
ප්‍යෲ
ප්‍යෟ
ප්‍යෳ
ප්‍යෙ
ප්‍යේ
ප්‍යෛ
ප්‍යො
ප්‍යෝ
ප්‍යෞ
ප්‍ය්
ප්‍යං
ප්‍යඃ
ර්‍ප
ර්‍පා
ර්‍පැ
ර්‍පෑ
ර්‍පි
ර්‍පී
ර්‍පු
ර්‍පූ
ර්‍පෘ
ර්‍පෲ
ර්‍පෟ
ර්‍පෳ
ර්‍පෙ
ර්‍පේ
ර්‍පෛ
ර්‍පො
ර්‍පෝ
ර්‍පෞ
ර්‍ප්
ර්‍පං
ර්‍පඃ
ඵා
ඵැ
ඵෑ
ඵි
ඵී
ඵු
ඵූ
ඵෘ
ඵෲ
ඵෟ
ඵෳ
ඵෙ
ඵේ
ඵෛ
ඵො
ඵෝ
ඵෞ
ඵ්
ඵං
ඵඃ
ඵ්‍ර
ඵ්‍රා
ඵ්‍රැ
ඵ්‍රෑ
ඵ්‍රි
ඵ්‍රී
ඵ්‍රු
ඵ්‍රූ
ඵ්‍රෘ
ඵ්‍රෲ
ඵ්‍රෟ
ඵ්‍රෳ
ඵ්‍රෙ
ඵ්‍රේ
ඵ්‍රෛ
ඵ්‍රො
ඵ්‍රෝ
ඵ්‍රෞ
ඵ්‍ර්
ඵ්‍රං
ඵ්‍රඃ
ඵ්‍ය
ඵ්‍යා
ඵ්‍යැ
ඵ්‍යෑ
ඵ්‍යි
ඵ්‍යී
ඵ්‍යු
ඵ්‍යූ
ඵ්‍යෘ
ඵ්‍යෲ
ඵ්‍යෟ
ඵ්‍යෳ
ඵ්‍යෙ
ඵ්‍යේ
ඵ්‍යෛ
ඵ්‍යො
ඵ්‍යෝ
ඵ්‍යෞ
ඵ්‍ය්
ඵ්‍යං
ඵ්‍යඃ
ර්‍ඵ
ර්‍ඵා
ර්‍ඵැ
ර්‍ඵෑ
ර්‍ඵි
ර්‍ඵී
ර්‍ඵු
ර්‍ඵූ
ර්‍ඵෘ
ර්‍ඵෲ
ර්‍ඵෟ
ර්‍ඵෳ
ර්‍ඵෙ
ර්‍ඵේ
ර්‍ඵෛ
ර්‍ඵො
ර්‍ඵෝ
ර්‍ඵෞ
ර්‍ඵ්
ර්‍ඵං
ර්‍ඵඃ
බා
බැ
බෑ
බි
බී
බු
බූ
බෘ
බෲ
බෟ
බෳ
බෙ
බේ
බෛ
බො
බෝ
බෞ
බ්
බං
බඃ
බ්‍ර
බ්‍රා
බ්‍රැ
බ්‍රෑ
බ්‍රි
බ්‍රී
බ්‍රු
බ්‍රූ
බ්‍රෘ
බ්‍රෲ
බ්‍රෟ
බ්‍රෳ
බ්‍රෙ
බ්‍රේ
බ්‍රෛ
බ්‍රො
බ්‍රෝ
බ්‍රෞ
බ්‍ර්
බ්‍රං
බ්‍රඃ
බ්‍ය
බ්‍යා
බ්‍යැ
බ්‍යෑ
බ්‍යි
බ්‍යී
බ්‍යු
බ්‍යූ
බ්‍යෘ
බ්‍යෲ
බ්‍යෟ
බ්‍යෳ
බ්‍යෙ
බ්‍යේ
බ්‍යෛ
බ්‍යො
බ්‍යෝ
බ්‍යෞ
බ්‍ය්
බ්‍යං
බ්‍යඃ
ර්‍බ
ර්‍බා
ර්‍බැ
ර්‍බෑ
ර්‍බි
ර්‍බී
ර්‍බු
ර්‍බූ
ර්‍බෘ
ර්‍බෲ
ර්‍බෟ
ර්‍බෳ
ර්‍බෙ
ර්‍බේ
ර්‍බෛ
ර්‍බො
ර්‍බෝ
ර්‍බෞ
ර්‍බ්
ර්‍බං
ර්‍බඃ
භා
භැ
භෑ
භි
භී
භු
භූ
භෘ
භෲ
භෟ
භෳ
භෙ
භේ
භෛ
භො
භෝ
භෞ
භ්
භං
භඃ
භ්‍ර
භ්‍රා
භ්‍රැ
භ්‍රෑ
භ්‍රි
භ්‍රී
භ්‍රු
භ්‍රූ
භ්‍රෘ
භ්‍රෲ
භ්‍රෟ
භ්‍රෳ
භ්‍රෙ
භ්‍රේ
භ්‍රෛ
භ්‍රො
භ්‍රෝ
භ්‍රෞ
භ්‍ර්
භ්‍රං
භ්‍රඃ
භ්‍ය
භ්‍යා
භ්‍යැ
භ්‍යෑ
භ්‍යි
භ්‍යී
භ්‍යු
භ්‍යූ
භ්‍යෘ
භ්‍යෲ
භ්‍යෟ
භ්‍යෳ
භ්‍යෙ
භ්‍යේ
භ්‍යෛ
භ්‍යො
භ්‍යෝ
භ්‍යෞ
භ්‍ය්
භ්‍යං
භ්‍යඃ
ර්‍භ
ර්‍භා
ර්‍භැ
ර්‍භෑ
ර්‍භි
ර්‍භී
ර්‍භු
ර්‍භූ
ර්‍භෘ
ර්‍භෲ
ර්‍භෟ
ර්‍භෳ
ර්‍භෙ
ර්‍භේ
ර්‍භෛ
ර්‍භො
ර්‍භෝ
ර්‍භෞ
ර්‍භ්
ර්‍භං
ර්‍භඃ
මා
මැ
මෑ
මි
මී
මු
මූ
මෘ
මෲ
මෟ
මෳ
මෙ
මේ
මෛ
මො
මෝ
මෞ
ම්
මං
මඃ
ම්‍ර
ම්‍රා
ම්‍රැ
ම්‍රෑ
ම්‍රි
ම්‍රී
ම්‍රු
ම්‍රූ
ම්‍රෘ
ම්‍රෲ
ම්‍රෟ
ම්‍රෳ
ම්‍රෙ
ම්‍රේ
ම්‍රෛ
ම්‍රො
ම්‍රෝ
ම්‍රෞ
ම්‍ර්
ම්‍රං
ම්‍රඃ
ම්‍ය
ම්‍යා
ම්‍යැ
ම්‍යෑ
ම්‍යි
ම්‍යී
ම්‍යු
ම්‍යූ
ම්‍යෘ
ම්‍යෲ
ම්‍යෟ
ම්‍යෳ
ම්‍යෙ
ම්‍යේ
ම්‍යෛ
ම්‍යො
ම්‍යෝ
ම්‍යෞ
ම්‍ය්
ම්‍යං
ම්‍යඃ
ර්‍ම
ර්‍මා
ර්‍මැ
ර්‍මෑ
ර්‍මි
ර්‍මී
ර්‍මු
ර්‍මූ
ර්‍මෘ
ර්‍මෲ
ර්‍මෟ
ර්‍මෳ
ර්‍මෙ
ර්‍මේ
ර්‍මෛ
ර්‍මො
ර්‍මෝ
ර්‍මෞ
ර්‍ම්
ර්‍මං
ර්‍මඃ
ඹා
ඹැ
ඹෑ
ඹි
ඹී
ඹු
ඹූ
ඹෘ
ඹෲ
ඹෟ
ඹෳ
ඹෙ
ඹේ
ඹෛ
ඹො
ඹෝ
ඹෞ
ඹ්
ඹං
ඹඃ
ඹ්‍ර
ඹ්‍රා
ඹ්‍රැ
ඹ්‍රෑ
ඹ්‍රි
ඹ්‍රී
ඹ්‍රු
ඹ්‍රූ
ඹ්‍රෘ
ඹ්‍රෲ
ඹ්‍රෟ
ඹ්‍රෳ
ඹ්‍රෙ
ඹ්‍රේ
ඹ්‍රෛ
ඹ්‍රො
ඹ්‍රෝ
ඹ්‍රෞ
ඹ්‍ර්
ඹ්‍රං
ඹ්‍රඃ
ඹ්‍ය
ඹ්‍යා
ඹ්‍යැ
ඹ්‍යෑ
ඹ්‍යි
ඹ්‍යී
ඹ්‍යු
ඹ්‍යූ
ඹ්‍යෘ
ඹ්‍යෲ
ඹ්‍යෟ
ඹ්‍යෳ
ඹ්‍යෙ
ඹ්‍යේ
ඹ්‍යෛ
ඹ්‍යො
ඹ්‍යෝ
ඹ්‍යෞ
ඹ්‍ය්
ඹ්‍යං
ඹ්‍යඃ
ර්‍ඹ
ර්‍ඹා
ර්‍ඹැ
ර්‍ඹෑ
ර්‍ඹි
ර්‍ඹී
ර්‍ඹු
ර්‍ඹූ
ර්‍ඹෘ
ර්‍ඹෲ
ර්‍ඹෟ
ර්‍ඹෳ
ර්‍ඹෙ
ර්‍ඹේ
ර්‍ඹෛ
ර්‍ඹො
ර්‍ඹෝ
ර්‍ඹෞ
ර්‍ඹ්
ර්‍ඹං
ර්‍ඹඃ
යා
යැ
යෑ
යි
යී
යු
යූ
යෘ
යෲ
යෟ
යෳ
යෙ
යේ
යෛ
යො
යෝ
යෞ
ය්
යං
යඃ
ය්‍ර
ය්‍රා
ය්‍රැ
ය්‍රෑ
ය්‍රි
ය්‍රී
ය්‍රු
ය්‍රූ
ය්‍රෘ
ය්‍රෲ
ය්‍රෟ
ය්‍රෳ
ය්‍රෙ
ය්‍රේ
ය්‍රෛ
ය්‍රො
ය්‍රෝ
ය්‍රෞ
ය්‍ර්
ය්‍රං
ය්‍රඃ
ය්‍ය
ය්‍යා
ය්‍යැ
ය්‍යෑ
ය්‍යි
ය්‍යී
ය්‍යු
ය්‍යූ
ය්‍යෘ
ය්‍යෲ
ය්‍යෟ
ය්‍යෳ
ය්‍යෙ
ය්‍යේ
ය්‍යෛ
ය්‍යො
ය්‍යෝ
ය්‍යෞ
ය්‍ය්
ය්‍යං
ය්‍යඃ
ර්‍ය
ර්‍යා
ර්‍යැ
ර්‍යෑ
ර්‍යි
ර්‍යී
ර්‍යු
ර්‍යූ
ර්‍යෘ
ර්‍යෲ
ර්‍යෟ
ර්‍යෳ
ර්‍යෙ
ර්‍යේ
ර්‍යෛ
ර්‍යො
ර්‍යෝ
ර්‍යෞ
ර්‍ය්
ර්‍යං
ර්‍යඃ
රා
රැ
රෑ
රි
රී
රු
රූ
රෘ
රෲ
රෟ
රෳ
රෙ
රේ
රෛ
රො
රෝ
රෞ
ර්
රං
රඃ
ර්‍ර
ර්‍රා
ර්‍රැ
ර්‍රෑ
ර්‍රි
ර්‍රී
ර්‍රු
ර්‍රූ
ර්‍රෘ
ර්‍රෲ
ර්‍රෟ
ර්‍රෳ
ර්‍රෙ
ර්‍රේ
ර්‍රෛ
ර්‍රො
ර්‍රෝ
ර්‍රෞ
ර්‍ර්
ර්‍රං
ර්‍රඃ
ර්‍ය
ර්‍යා
ර්‍යැ
ර්‍යෑ
ර්‍යි
ර්‍යී
ර්‍යු
ර්‍යූ
ර්‍යෘ
ර්‍යෲ
ර්‍යෟ
ර්‍යෳ
ර්‍යෙ
ර්‍යේ
ර්‍යෛ
ර්‍යො
ර්‍යෝ
ර්‍යෞ
ර්‍ය්
ර්‍යං
ර්‍යඃ
ර්‍ර
ර්‍රා
ර්‍රැ
ර්‍රෑ
ර්‍රි
ර්‍රී
ර්‍රු
ර්‍රූ
ර්‍රෘ
ර්‍රෲ
ර්‍රෟ
ර්‍රෳ
ර්‍රෙ
ර්‍රේ
ර්‍රෛ
ර්‍රො
ර්‍රෝ
ර්‍රෞ
ර්‍ර්
ර්‍රං
ර්‍රඃ
ලා
ලැ
ලෑ
ලි
ලී
ලු
ලූ
ලෘ
ලෲ
ලෟ
ලෳ
ලෙ
ලේ
ලෛ
ලො
ලෝ
ලෞ
ල්
ලං
ලඃ
ල්‍ර
ල්‍රා
ල්‍රැ
ල්‍රෑ
ල්‍රි
ල්‍රී
ල්‍රු
ල්‍රූ
ල්‍රෘ
ල්‍රෲ
ල්‍රෟ
ල්‍රෳ
ල්‍රෙ
ල්‍රේ
ල්‍රෛ
ල්‍රො
ල්‍රෝ
ල්‍රෞ
ල්‍ර්
ල්‍රං
ල්‍රඃ
ල්‍ය
ල්‍යා
ල්‍යැ
ල්‍යෑ
ල්‍යි
ල්‍යී
ල්‍යු
ල්‍යූ
ල්‍යෘ
ල්‍යෲ
ල්‍යෟ
ල්‍යෳ
ල්‍යෙ
ල්‍යේ
ල්‍යෛ
ල්‍යො
ල්‍යෝ
ල්‍යෞ
ල්‍ය්
ල්‍යං
ල්‍යඃ
ර්‍ල
ර්‍ලා
ර්‍ලැ
ර්‍ලෑ
ර්‍ලි
ර්‍ලී
ර්‍ලු
ර්‍ලූ
ර්‍ලෘ
ර්‍ලෲ
ර්‍ලෟ
ර්‍ලෳ
ර්‍ලෙ
ර්‍ලේ
ර්‍ලෛ
ර්‍ලො
ර්‍ලෝ
ර්‍ලෞ
ර්‍ල්
ර්‍ලං
ර්‍ලඃ
වා
වැ
වෑ
වි
වී
වු
වූ
වෘ
වෲ
වෟ
වෳ
වෙ
වේ
වෛ
වො
වෝ
වෞ
ව්
වං
වඃ
ව්‍ර
ව්‍රා
ව්‍රැ
ව්‍රෑ
ව්‍රි
ව්‍රී
ව්‍රු
ව්‍රූ
ව්‍රෘ
ව්‍රෲ
ව්‍රෟ
ව්‍රෳ
ව්‍රෙ
ව්‍රේ
ව්‍රෛ
ව්‍රො
ව්‍රෝ
ව්‍රෞ
ව්‍ර්
ව්‍රං
ව්‍රඃ
ව්‍ය
ව්‍යා
ව්‍යැ
ව්‍යෑ
ව්‍යි
ව්‍යී
ව්‍යු
ව්‍යූ
ව්‍යෘ
ව්‍යෲ
ව්‍යෟ
ව්‍යෳ
ව්‍යෙ
ව්‍යේ
ව්‍යෛ
ව්‍යො
ව්‍යෝ
ව්‍යෞ
ව්‍ය්
ව්‍යං
ව්‍යඃ
ර්‍ව
ර්‍වා
ර්‍වැ
ර්‍වෑ
ර්‍වි
ර්‍වී
ර්‍වු
ර්‍වූ
ර්‍වෘ
ර්‍වෲ
ර්‍වෟ
ර්‍වෳ
ර්‍වෙ
ර්‍වේ
ර්‍වෛ
ර්‍වො
ර්‍වෝ
ර්‍වෞ
ර්‍ව්
ර්‍වං
ර්‍වඃ
ශා
ශැ
ශෑ
ශි
ශී
ශු
ශූ
ශෘ
ශෲ
ශෟ
ශෳ
ශෙ
ශේ
ශෛ
ශො
ශෝ
ශෞ
ශ්
ශං
ශඃ
ශ්‍ර
ශ්‍රා
ශ්‍රැ
ශ්‍රෑ
ශ්‍රි
ශ්‍රී
ශ්‍රු
ශ්‍රූ
ශ්‍රෘ
ශ්‍රෲ
ශ්‍රෟ
ශ්‍රෳ
ශ්‍රෙ
ශ්‍රේ
ශ්‍රෛ
ශ්‍රො
ශ්‍රෝ
ශ්‍රෞ
ශ්‍ර්
ශ්‍රං
ශ්‍රඃ
ශ්‍ය
ශ්‍යා
ශ්‍යැ
ශ්‍යෑ
ශ්‍යි
ශ්‍යී
ශ්‍යු
ශ්‍යූ
ශ්‍යෘ
ශ්‍යෲ
ශ්‍යෟ
ශ්‍යෳ
ශ්‍යෙ
ශ්‍යේ
ශ්‍යෛ
ශ්‍යො
ශ්‍යෝ
ශ්‍යෞ
ශ්‍ය්
ශ්‍යං
ශ්‍යඃ
ර්‍ශ
ර්‍ශා
ර්‍ශැ
ර්‍ශෑ
ර්‍ශි
ර්‍ශී
ර්‍ශු
ර්‍ශූ
ර්‍ශෘ
ර්‍ශෲ
ර්‍ශෟ
ර්‍ශෳ
ර්‍ශෙ
ර්‍ශේ
ර්‍ශෛ
ර්‍ශො
ර්‍ශෝ
ර්‍ශෞ
ර්‍ශ්
ර්‍ශං
ර්‍ශඃ
ෂා
ෂැ
ෂෑ
ෂි
ෂී
ෂු
ෂූ
ෂෘ
ෂෲ
ෂෟ
ෂෳ
ෂෙ
ෂේ
ෂෛ
ෂො
ෂෝ
ෂෞ
ෂ්
ෂං
ෂඃ
ෂ්‍ර
ෂ්‍රා
ෂ්‍රැ
ෂ්‍රෑ
ෂ්‍රි
ෂ්‍රී
ෂ්‍රු
ෂ්‍රූ
ෂ්‍රෘ
ෂ්‍රෲ
ෂ්‍රෟ
ෂ්‍රෳ
ෂ්‍රෙ
ෂ්‍රේ
ෂ්‍රෛ
ෂ්‍රො
ෂ්‍රෝ
ෂ්‍රෞ
ෂ්‍ර්
ෂ්‍රං
ෂ්‍රඃ
ෂ්‍ය
ෂ්‍යා
ෂ්‍යැ
ෂ්‍යෑ
ෂ්‍යි
ෂ්‍යී
ෂ්‍යු
ෂ්‍යූ
ෂ්‍යෘ
ෂ්‍යෲ
ෂ්‍යෟ
ෂ්‍යෳ
ෂ්‍යෙ
ෂ්‍යේ
ෂ්‍යෛ
ෂ්‍යො
ෂ්‍යෝ
ෂ්‍යෞ
ෂ්‍ය්
ෂ්‍යං
ෂ්‍යඃ
ර්‍ෂ
ර්‍ෂා
ර්‍ෂැ
ර්‍ෂෑ
ර්‍ෂි
ර්‍ෂී
ර්‍ෂු
ර්‍ෂූ
ර්‍ෂෘ
ර්‍ෂෲ
ර්‍ෂෟ
ර්‍ෂෳ
ර්‍ෂෙ
ර්‍ෂේ
ර්‍ෂෛ
ර්‍ෂො
ර්‍ෂෝ
ර්‍ෂෞ
ර්‍ෂ්
ර්‍ෂං
ර්‍ෂඃ
සා
සැ
සෑ
සි
සී
සු
සූ
සෘ
සෲ
සෟ
සෳ
සෙ
සේ
සෛ
සො
සෝ
සෞ
ස්
සං
සඃ
ස්‍ර
ස්‍රා
ස්‍රැ
ස්‍රෑ
ස්‍රි
ස්‍රී
ස්‍රු
ස්‍රූ
ස්‍රෘ
ස්‍රෲ
ස්‍රෟ
ස්‍රෳ
ස්‍රෙ
ස්‍රේ
ස්‍රෛ
ස්‍රො
ස්‍රෝ
ස්‍රෞ
ස්‍ර්
ස්‍රං
ස්‍රඃ
ස්‍ය
ස්‍යා
ස්‍යැ
ස්‍යෑ
ස්‍යි
ස්‍යී
ස්‍යු
ස්‍යූ
ස්‍යෘ
ස්‍යෲ
ස්‍යෟ
ස්‍යෳ
ස්‍යෙ
ස්‍යේ
ස්‍යෛ
ස්‍යො
ස්‍යෝ
ස්‍යෞ
ස්‍ය්
ස්‍යං
ස්‍යඃ
ර්‍ස
ර්‍සා
ර්‍සැ
ර්‍සෑ
ර්‍සි
ර්‍සී
ර්‍සු
ර්‍සූ
ර්‍සෘ
ර්‍සෲ
ර්‍සෟ
ර්‍සෳ
ර්‍සෙ
ර්‍සේ
ර්‍සෛ
ර්‍සො
ර්‍සෝ
ර්‍සෞ
ර්‍ස්
ර්‍සං
ර්‍සඃ
හා
හැ
හෑ
හි
හී
හු
හූ
හෘ
හෲ
හෟ
හෳ
හෙ
හේ
හෛ
හො
හෝ
හෞ
හ්
හං
හඃ
හ්‍ර
හ්‍රා
හ්‍රැ
හ්‍රෑ
හ්‍රි
හ්‍රී
හ්‍රු
හ්‍රූ
හ්‍රෘ
හ්‍රෲ
හ්‍රෟ
හ්‍රෳ
හ්‍රෙ
හ්‍රේ
හ්‍රෛ
හ්‍රො
හ්‍රෝ
හ්‍රෞ
හ්‍ර්
හ්‍රං
හ්‍රඃ
හ්‍ය
හ්‍යා
හ්‍යැ
හ්‍යෑ
හ්‍යි
හ්‍යී
හ්‍යු
හ්‍යූ
හ්‍යෘ
හ්‍යෲ
හ්‍යෟ
හ්‍යෳ
හ්‍යෙ
හ්‍යේ
හ්‍යෛ
හ්‍යො
හ්‍යෝ
හ්‍යෞ
හ්‍ය්
හ්‍යං
හ්‍යඃ
ර්‍හ
ර්‍හා
ර්‍හැ
ර්‍හෑ
ර්‍හි
ර්‍හී
ර්‍හු
ර්‍හූ
ර්‍හෘ
ර්‍හෲ
ර්‍හෟ
ර්‍හෳ
ර්‍හෙ
ර්‍හේ
ර්‍හෛ
ර්‍හො
ර්‍හෝ
ර්‍හෞ
ර්‍හ්
ර්‍හං
ර්‍හඃ
ළා
ළැ
ළෑ
ළි
ළී
ළු
ළූ
ළෘ
ළෲ
ළෟ
ළෳ
ළෙ
ළේ
ළෛ
ළො
ළෝ
ළෞ
ළ්
ළං
ළඃ
ළ්‍ර
ළ්‍රා
ළ්‍රැ
ළ්‍රෑ
ළ්‍රි
ළ්‍රී
ළ්‍රු
ළ්‍රූ
ළ්‍රෘ
ළ්‍රෲ
ළ්‍රෟ
ළ්‍රෳ
ළ්‍රෙ
ළ්‍රේ
ළ්‍රෛ
ළ්‍රො
ළ්‍රෝ
ළ්‍රෞ
ළ්‍ර්
ළ්‍රං
ළ්‍රඃ
ළ්‍ය
ළ්‍යා
ළ්‍යැ
ළ්‍යෑ
ළ්‍යි
ළ්‍යී
ළ්‍යු
ළ්‍යූ
ළ්‍යෘ
ළ්‍යෲ
ළ්‍යෟ
ළ්‍යෳ
ළ්‍යෙ
ළ්‍යේ
ළ්‍යෛ
ළ්‍යො
ළ්‍යෝ
ළ්‍යෞ
ළ්‍ය්
ළ්‍යං
ළ්‍යඃ
ර්‍ළ
ර්‍ළා
ර්‍ළැ
ර්‍ළෑ
ර්‍ළි
ර්‍ළී
ර්‍ළු
ර්‍ළූ
ර්‍ළෘ
ර්‍ළෲ
ර්‍ළෟ
ර්‍ළෳ
ර්‍ළෙ
ර්‍ළේ
ර්‍ළෛ
ර්‍ළො
ර්‍ළෝ
ර්‍ළෞ
ර්‍ළ්
ර්‍ළං
ර්‍ළඃ
ෆා
ෆැ
ෆෑ
ෆි
ෆී
ෆු
ෆූ
ෆෘ
ෆෲ
ෆෟ
ෆෳ
ෆෙ
ෆේ
ෆෛ
ෆො
ෆෝ
ෆෞ
ෆ්
ෆං
ෆඃ
ෆ්‍ර
ෆ්‍රා
ෆ්‍රැ
ෆ්‍රෑ
ෆ්‍රි
ෆ්‍රී
ෆ්‍රු
ෆ්‍රූ
ෆ්‍රෘ
ෆ්‍රෲ
ෆ්‍රෟ
ෆ්‍රෳ
ෆ්‍රෙ
ෆ්‍රේ
ෆ්‍රෛ
ෆ්‍රො
ෆ්‍රෝ
ෆ්‍රෞ
ෆ්‍ර්
ෆ්‍රං
ෆ්‍රඃ
ෆ්‍ය
ෆ්‍යා
ෆ්‍යැ
ෆ්‍යෑ
ෆ්‍යි
ෆ්‍යී
ෆ්‍යු
ෆ්‍යූ
ෆ්‍යෘ
ෆ්‍යෲ
ෆ්‍යෟ
ෆ්‍යෳ
ෆ්‍යෙ
ෆ්‍යේ
ෆ්‍යෛ
ෆ්‍යො
ෆ්‍යෝ
ෆ්‍යෞ
ෆ්‍ය්
ෆ්‍යං
ෆ්‍යඃ
ර්‍ෆ
ර්‍ෆා
ර්‍ෆැ
ර්‍ෆෑ
ර්‍ෆි
ර්‍ෆී
ර්‍ෆු
ර්‍ෆූ
ර්‍ෆෘ
ර්‍ෆෲ
ර්‍ෆෟ
ර්‍ෆෳ
ර්‍ෆෙ
ර්‍ෆේ
ර්‍ෆෛ
ර්‍ෆො
ර්‍ෆෝ
ර්‍ෆෞ
ර්‍ෆ්
ර්‍ෆං
ර්‍ෆඃ
ක්‍ෂ
ක්‍ෂා
ක්‍ෂැ
ක්‍ෂෑ
ක්‍ෂි
ක්‍ෂී
ක්‍ෂු
ක්‍ෂූ
ක්‍ෂෘ
ක්‍ෂෲ
ක්‍ෂෟ
ක්‍ෂෳ
ක්‍ෂෙ
ක්‍ෂේ
ක්‍ෂෛ
ක්‍ෂො
ක්‍ෂෝ
ක්‍ෂෞ
ක්‍ෂ්
ක්‍ෂං
ක්‍ෂඃ
ක්‍ෂ්‍ර
ක්‍ෂ්‍රා
ක්‍ෂ්‍රැ
ක්‍ෂ්‍රෑ
ක්‍ෂ්‍රි
ක්‍ෂ්‍රී
ක්‍ෂ්‍රු
ක්‍ෂ්‍රූ
ක්‍ෂ්‍රෘ
ක්‍ෂ්‍රෲ
ක්‍ෂ්‍රෟ
ක්‍ෂ්‍රෳ
ක්‍ෂ්‍රෙ
ක්‍ෂ්‍රේ
ක්‍ෂ්‍රෛ
ක්‍ෂ්‍රො
ක්‍ෂ්‍රෝ
ක්‍ෂ්‍රෞ
ක්‍ෂ්‍ර්
ක්‍ෂ්‍රං
ක්‍ෂ්‍රඃ
ක්‍ෂ්‍ය
ක්‍ෂ්‍යා
ක්‍ෂ්‍යැ
ක්‍ෂ්‍යෑ
ක්‍ෂ්‍යි
ක්‍ෂ්‍යී
ක්‍ෂ්‍යු
ක්‍ෂ්‍යූ
ක්‍ෂ්‍යෘ
ක්‍ෂ්‍යෲ
ක්‍ෂ්‍යෟ
ක්‍ෂ්‍යෳ
ක්‍ෂ්‍යෙ
ක්‍ෂ්‍යේ
ක්‍ෂ්‍යෛ
ක්‍ෂ්‍යො
ක්‍ෂ්‍යෝ
ක්‍ෂ්‍යෞ
ක්‍ෂ්‍ය්
ක්‍ෂ්‍යං
ක්‍ෂ්‍යඃ
ර්‍ක්‍ෂ
ර්‍ක්‍ෂා
ර්‍ක්‍ෂැ
ර්‍ක්‍ෂෑ
ර්‍ක්‍ෂි
ර්‍ක්‍ෂී
ර්‍ක්‍ෂු
ර්‍ක්‍ෂූ
ර්‍ක්‍ෂෘ
ර්‍ක්‍ෂෲ
ර්‍ක්‍ෂෟ
ර්‍ක්‍ෂෳ
ර්‍ක්‍ෂෙ
ර්‍ක්‍ෂේ
ර්‍ක්‍ෂෛ
ර්‍ක්‍ෂො
ර්‍ක්‍ෂෝ
ර්‍ක්‍ෂෞ
ර්‍ක්‍ෂ්
ර්‍ක්‍ෂං
ර්‍ක්‍ෂඃ
ක්‍ව
ක්‍වා
ක්‍වැ
ක්‍වෑ
ක්‍වි
ක්‍වී
ක්‍වු
ක්‍වූ
ක්‍වෘ
ක්‍වෲ
ක්‍වෟ
ක්‍වෳ
ක්‍වෙ
ක්‍වේ
ක්‍වෛ
ක්‍වො
ක්‍වෝ
ක්‍වෞ
ක්‍ව්
ක්‍වං
ක්‍වඃ
ක්‍ව්‍ර
ක්‍ව්‍රා
ක්‍ව්‍රැ
ක්‍ව්‍රෑ
ක්‍ව්‍රි
ක්‍ව්‍රී
ක්‍ව්‍රු
ක්‍ව්‍රූ
ක්‍ව්‍රෘ
ක්‍ව්‍රෲ
ක්‍ව්‍රෟ
ක්‍ව්‍රෳ
ක්‍ව්‍රෙ
ක්‍ව්‍රේ
ක්‍ව්‍රෛ
ක්‍ව්‍රො
ක්‍ව්‍රෝ
ක්‍ව්‍රෞ
ක්‍ව්‍ර්
ක්‍ව්‍රං
ක්‍ව්‍රඃ
ක්‍ව්‍ය
ක්‍ව්‍යා
ක්‍ව්‍යැ
ක්‍ව්‍යෑ
ක්‍ව්‍යි
ක්‍ව්‍යී
ක්‍ව්‍යු
ක්‍ව්‍යූ
ක්‍ව්‍යෘ
ක්‍ව්‍යෲ
ක්‍ව්‍යෟ
ක්‍ව්‍යෳ
ක්‍ව්‍යෙ
ක්‍ව්‍යේ
ක්‍ව්‍යෛ
ක්‍ව්‍යො
ක්‍ව්‍යෝ
ක්‍ව්‍යෞ
ක්‍ව්‍ය්
ක්‍ව්‍යං
ක්‍ව්‍යඃ
ර්‍ක්‍ව
ර්‍ක්‍වා
ර්‍ක්‍වැ
ර්‍ක්‍වෑ
ර්‍ක්‍වි
ර්‍ක්‍වී
ර්‍ක්‍වු
ර්‍ක්‍වූ
ර්‍ක්‍වෘ
ර්‍ක්‍වෲ
ර්‍ක්‍වෟ
ර්‍ක්‍වෳ
ර්‍ක්‍වෙ
ර්‍ක්‍වේ
ර්‍ක්‍වෛ
ර්‍ක්‍වො
ර්‍ක්‍වෝ
ර්‍ක්‍වෞ
ර්‍ක්‍ව්
ර්‍ක්‍වං
ර්‍ක්‍වඃ
ත්‍ථ
ත්‍ථා
ත්‍ථැ
ත්‍ථෑ
ත්‍ථි
ත්‍ථී
ත්‍ථු
ත්‍ථූ
ත්‍ථෘ
ත්‍ථෲ
ත්‍ථෟ
ත්‍ථෳ
ත්‍ථෙ
ත්‍ථේ
ත්‍ථෛ
ත්‍ථො
ත්‍ථෝ
ත්‍ථෞ
ත්‍ථ්
ත්‍ථං
ත්‍ථඃ
ත්‍ථ්‍ර
ත්‍ථ්‍රා
ත්‍ථ්‍රැ
ත්‍ථ්‍රෑ
ත්‍ථ්‍රි
ත්‍ථ්‍රී
ත්‍ථ්‍රු
ත්‍ථ්‍රූ
ත්‍ථ්‍රෘ
ත්‍ථ්‍රෲ
ත්‍ථ්‍රෟ
ත්‍ථ්‍රෳ
ත්‍ථ්‍රෙ
ත්‍ථ්‍රේ
ත්‍ථ්‍රෛ
ත්‍ථ්‍රො
ත්‍ථ්‍රෝ
ත්‍ථ්‍රෞ
ත්‍ථ්‍ර්
ත්‍ථ්‍රං
ත්‍ථ්‍රඃ
ත්‍ථ්‍ය
ත්‍ථ්‍යා
ත්‍ථ්‍යැ
ත්‍ථ්‍යෑ
ත්‍ථ්‍යි
ත්‍ථ්‍යී
ත්‍ථ්‍යු
ත්‍ථ්‍යූ
ත්‍ථ්‍යෘ
ත්‍ථ්‍යෲ
ත්‍ථ්‍යෟ
ත්‍ථ්‍යෳ
ත්‍ථ්‍යෙ
ත්‍ථ්‍යේ
ත්‍ථ්‍යෛ
ත්‍ථ්‍යො
ත්‍ථ්‍යෝ
ත්‍ථ්‍යෞ
ත්‍ථ්‍ය්
ත්‍ථ්‍යං
ත්‍ථ්‍යඃ
ර්‍ත්‍ථ
ර්‍ත්‍ථා
ර්‍ත්‍ථැ
ර්‍ත්‍ථෑ
ර්‍ත්‍ථි
ර්‍ත්‍ථී
ර්‍ත්‍ථු
ර්‍ත්‍ථූ
ර්‍ත්‍ථෘ
ර්‍ත්‍ථෲ
ර්‍ත්‍ථෟ
ර්‍ත්‍ථෳ
ර්‍ත්‍ථෙ
ර්‍ත්‍ථේ
ර්‍ත්‍ථෛ
ර්‍ත්‍ථො
ර්‍ත්‍ථෝ
ර්‍ත්‍ථෞ
ර්‍ත්‍ථ්
ර්‍ත්‍ථං
ර්‍ත්‍ථඃ
ත්‍ව
ත්‍වා
ත්‍වැ
ත්‍වෑ
ත්‍වි
ත්‍වී
ත්‍වු
ත්‍වූ
ත්‍වෘ
ත්‍වෲ
ත්‍වෟ
ත්‍වෳ
ත්‍වෙ
ත්‍වේ
ත්‍වෛ
ත්‍වො
ත්‍වෝ
ත්‍වෞ
ත්‍ව්
ත්‍වං
ත්‍වඃ
ත්‍ව්‍ර
ත්‍ව්‍රා
ත්‍ව්‍රැ
ත්‍ව්‍රෑ
ත්‍ව්‍රි
ත්‍ව්‍රී
ත්‍ව්‍රු
ත්‍ව්‍රූ
ත්‍ව්‍රෘ
ත්‍ව්‍රෲ
ත්‍ව්‍රෟ
ත්‍ව්‍රෳ
ත්‍ව්‍රෙ
ත්‍ව්‍රේ
ත්‍ව්‍රෛ
ත්‍ව්‍රො
ත්‍ව්‍රෝ
ත්‍ව්‍රෞ
ත්‍ව්‍ර්
ත්‍ව්‍රං
ත්‍ව්‍රඃ
ත්‍ව්‍ය
ත්‍ව්‍යා
ත්‍ව්‍යැ
ත්‍ව්‍යෑ
ත්‍ව්‍යි
ත්‍ව්‍යී
ත්‍ව්‍යු
ත්‍ව්‍යූ
ත්‍ව්‍යෘ
ත්‍ව්‍යෲ
ත්‍ව්‍යෟ
ත්‍ව්‍යෳ
ත්‍ව්‍යෙ
ත්‍ව්‍යේ
ත්‍ව්‍යෛ
ත්‍ව්‍යො
ත්‍ව්‍යෝ
ත්‍ව්‍යෞ
ත්‍ව්‍ය්
ත්‍ව්‍යං
ත්‍ව්‍යඃ
ර්‍ත්‍ව
ර්‍ත්‍වා
ර්‍ත්‍වැ
ර්‍ත්‍වෑ
ර්‍ත්‍වි
ර්‍ත්‍වී
ර්‍ත්‍වු
ර්‍ත්‍වූ
ර්‍ත්‍වෘ
ර්‍ත්‍වෲ
ර්‍ත්‍වෟ
ර්‍ත්‍වෳ
ර්‍ත්‍වෙ
ර්‍ත්‍වේ
ර්‍ත්‍වෛ
ර්‍ත්‍වො
ර්‍ත්‍වෝ
ර්‍ත්‍වෞ
ර්‍ත්‍ව්
ර්‍ත්‍වං
ර්‍ත්‍වඃ
න්‍ථ
න්‍ථා
න්‍ථැ
න්‍ථෑ
න්‍ථි
න්‍ථී
න්‍ථු
න්‍ථූ
න්‍ථෘ
න්‍ථෲ
න්‍ථෟ
න්‍ථෳ
න්‍ථෙ
න්‍ථේ
න්‍ථෛ
න්‍ථො
න්‍ථෝ
න්‍ථෞ
න්‍ථ්
න්‍ථං
න්‍ථඃ
න්‍ථ්‍ර
න්‍ථ්‍රා
න්‍ථ්‍රැ
න්‍ථ්‍රෑ
න්‍ථ්‍රි
න්‍ථ්‍රී
න්‍ථ්‍රු
න්‍ථ්‍රූ
න්‍ථ්‍රෘ
න්‍ථ්‍රෲ
න්‍ථ්‍රෟ
න්‍ථ්‍රෳ
න්‍ථ්‍රෙ
න්‍ථ්‍රේ
න්‍ථ්‍රෛ
න්‍ථ්‍රො
න්‍ථ්‍රෝ
න්‍ථ්‍රෞ
න්‍ථ්‍ර්
න්‍ථ්‍රං
න්‍ථ්‍රඃ
න්‍ථ්‍ය
න්‍ථ්‍යා
න්‍ථ්‍යැ
න්‍ථ්‍යෑ
න්‍ථ්‍යි
න්‍ථ්‍යී
න්‍ථ්‍යු
න්‍ථ්‍යූ
න්‍ථ්‍යෘ
න්‍ථ්‍යෲ
න්‍ථ්‍යෟ
න්‍ථ්‍යෳ
න්‍ථ්‍යෙ
න්‍ථ්‍යේ
න්‍ථ්‍යෛ
න්‍ථ්‍යො
න්‍ථ්‍යෝ
න්‍ථ්‍යෞ
න්‍ථ්‍ය්
න්‍ථ්‍යං
න්‍ථ්‍යඃ
ර්‍න්‍ථ
ර්‍න්‍ථා
ර්‍න්‍ථැ
ර්‍න්‍ථෑ
ර්‍න්‍ථි
ර්‍න්‍ථී
ර්‍න්‍ථු
ර්‍න්‍ථූ
ර්‍න්‍ථෘ
ර්‍න්‍ථෲ
ර්‍න්‍ථෟ
ර්‍න්‍ථෳ
ර්‍න්‍ථෙ
ර්‍න්‍ථේ
ර්‍න්‍ථෛ
ර්‍න්‍ථො
ර්‍න්‍ථෝ
ර්‍න්‍ථෞ
ර්‍න්‍ථ්
ර්‍න්‍ථං
ර්‍න්‍ථඃ
න්‍ද
න්‍දා
න්‍දැ
න්‍දෑ
න්‍දි
න්‍දී
න්‍දු
න්‍දූ
න්‍දෘ
න්‍දෲ
න්‍දෟ
න්‍දෳ
න්‍දෙ
න්‍දේ
න්‍දෛ
න්‍දො
න්‍දෝ
න්‍දෞ
න්‍ද්
න්‍දං
න්‍දඃ
න්‍ද්‍ර
න්‍ද්‍රා
න්‍ද්‍රැ
න්‍ද්‍රෑ
න්‍ද්‍රි
න්‍ද්‍රී
න්‍ද්‍රු
න්‍ද්‍රූ
න්‍ද්‍රෘ
න්‍ද්‍රෲ
න්‍ද්‍රෟ
න්‍ද්‍රෳ
න්‍ද්‍රෙ
න්‍ද්‍රේ
න්‍ද්‍රෛ
න්‍ද්‍රො
න්‍ද්‍රෝ
න්‍ද්‍රෞ
න්‍ද්‍ර්
න්‍ද්‍රං
න්‍ද්‍රඃ
න්‍ද්‍ය
න්‍ද්‍යා
න්‍ද්‍යැ
න්‍ද්‍යෑ
න්‍ද්‍යි
න්‍ද්‍යී
න්‍ද්‍යු
න්‍ද්‍යූ
න්‍ද්‍යෘ