blob: 2e732ae8d5cee58e8ba63cfeade754d6b3669e72 [file] [log] [blame]
അൎത്ഥം
അഥൎവ്വം
ക്‍
കായ്‌കറി
കാര്‍ക്കോടകന്‍
കുറ്റ്യാടി
കെ
കേ
കൈ
കൊ
കോ
കൌ
ക്കെ
ക്കൊ
ക്ത്ര
ക്യ
ക്വ
ഖ്യ
ഖ്ര
ഗ്ദ്ധ്രോ
ട്ട
ട്ടു്
ണ്‍
ണ്ട
ത്ത
ത്തെ
ത്തൊ
ദ്ദ
ന്‍
ന്ത
ന്ത്യ
ന്ത്ര്യ
പ്ര
പ്ലോ
മുഖ്യമന്ത്രി
മ്പ
യാത്രാകൂലി
യും
യ്ക്കു
യ്യ
ര്
ര്‍
ര്ക
ര്യ
ര്‍വ്വ
ല്‍
ല്യ
ല്ല
ല്ലാം
വ്വ
ഷ്ട്രീ
സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍
സ്പ്രി
സ്പ്രേ
സ്പ്ലേ
സ്വാതന്ത്ര്യം
ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍
ള്‍
ള്യം
ള്ള
ല്‍പ്പേ
ശിം‌
കോം‌
യ‍്യ
സ്റ്റ്