blob: 4b80e08c5f487eccb3c6264de8bf4f13a26058e0 [file] [log] [blame]
github.com/davecgh/go-spew v1.1.0 h1:ZDRjVQ15GmhC3fiQ8ni8+OwkZQO4DARzQgrnXU1Liz8=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.0/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.1 h1:vj9j/u1bqnvCEfJOwUhtlOARqs3+rkHYY13jYWTU97c=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.1/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/kr/pretty v0.1.0 h1:L/CwN0zerZDmRFUapSPitk6f+Q3+0za1rQkzVuMiMFI=
github.com/kr/pretty v0.1.0/go.mod h1:dAy3ld7l9f0ibDNOQOHHMYYIIbhfbHSm3C4ZsoJORNo=
github.com/kr/pty v1.1.1/go.mod h1:pFQYn66WHrOpPYNljwOMqo10TkYh1fy3cYio2l3bCsQ=
github.com/kr/text v0.1.0 h1:45sCR5RtlFHMR4UwH9sdQ5TC8v0qDQCHnXt+kaKSTVE=
github.com/kr/text v0.1.0/go.mod h1:4Jbv+DJW3UT/LiOwJeYQe1efqtUx/iVham/4vfdArNI=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0 h1:4DBwDE0NGyQoBHbLQYPwSUPoCMWR5BEzIk/f1lZbAQM=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0/go.mod h1:iKH77koFhYxTK1pcRnkKkqfTogsbg7gZNVY4sRDYZ/4=
github.com/stretchr/objx v0.1.0/go.mod h1:HFkY916IF+rwdDfMAkV7OtwuqBVzrE8GR6GFx+wExME=
github.com/stretchr/testify v1.4.0 h1:2E4SXV/wtOkTonXsotYi4li6zVWxYlZuYNCXe9XRJyk=
github.com/stretchr/testify v1.4.0/go.mod h1:j7eGeouHqKxXV5pUuKE4zz7dFj8WfuZ+81PSLYec5m4=
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
gopkg.in/check.v1 v1.0.0-20190902080502-41f04d3bba15 h1:YR8cESwS4TdDjEe65xsg0ogRM/Nc3DYOhEAlW+xobZo=
gopkg.in/check.v1 v1.0.0-20190902080502-41f04d3bba15/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
gopkg.in/yaml.v2 v2.2.2 h1:ZCJp+EgiOT7lHqUV2J862kp8Qj64Jo6az82+3Td9dZw=
gopkg.in/yaml.v2 v2.2.2/go.mod h1:hI93XBmqTisBFMUTm0b8Fm+jr3Dg1NNxqwp+5A1VGuI=
gopkg.in/yaml.v2 v2.2.4 h1:/eiJrUcujPVeJ3xlSWaiNi3uSVmDGBK1pDHUHAnao1I=
gopkg.in/yaml.v2 v2.2.4/go.mod h1:hI93XBmqTisBFMUTm0b8Fm+jr3Dg1NNxqwp+5A1VGuI=