Fix darwin build.

Add -g -O2 to CXXFLAGS.

Change-Id: Ic172eaa06eaa66b7de0da5bd046146efd50e6826
1 file changed