blob: 5e36b9db657fff4474a58d86a6c97694f9ecc47e [file] [log] [blame]
// RUN: %clangxx -fsanitize=signed-integer-overflow %s -o %t1 && %run %t1 2>&1 | FileCheck %s --check-prefix=CHECKS
// RUN: %clangxx -fsanitize=unsigned-integer-overflow %s -o %t2 && %run %t2 2>&1 | FileCheck %s --check-prefix=CHECKU
// RUN: %clangxx -fsanitize=unsigned-integer-overflow %s -o %t2 && %env_ubsan_opts=silence_unsigned_overflow=1 %run %t2 2>&1 | FileCheck %s --check-prefix=CHECKU-SILENT --allow-empty
int main() {
// CHECKS-NOT: runtime error
// CHECKU: negate-overflow.cpp:[[@LINE+3]]:3: runtime error: negation of 2147483648 cannot be represented in type 'unsigned int'
// CHECKU-NOT: cast to an unsigned
// CHECKU-SILENT-NOT: runtime error
-unsigned(-0x7fffffff - 1); // ok
// CHECKS: negate-overflow.cpp:[[@LINE+2]]:3: runtime error: negation of -2147483648 cannot be represented in type 'int'; cast to an unsigned type to negate this value to itself
// CHECKU-NOT: runtime error
-(-0x7fffffff - 1);
return 0;
}