blob: e72cef7eb1f87eb242755f25a7f5de140e720a25 [file] [log] [blame]
int main(int,char**) { return 0; }