blob: e3e89ae5d149ecdb549709efe2456e2b84fa1732 [file] [log] [blame]
string(SHA256 sha256 "sample input string\n")
message("${sha256}")