blob: 5b7f880ee7f032778663df4856fe51c5d36decf3 [file] [log] [blame]
string(SHA224 sha224 "sample input string\n")
message("${sha224}")