blob: 570fee9b37d5a3cf08e636ba599a580247bcbbe7 [file] [log] [blame]
int bar()
{
return 5;
}