blob: 79188f387bec507ac5e39981f3a4b305204ba88b [file] [log] [blame]
add_library(TestInterfaceLibWithoutSources INTERFACE)