blob: 6ce7183867ca44501a94f9d1ede2880de8e8bf4f [file] [log] [blame]
int main(int, char**)
{
return 13;
}