blob: 909af976c2a9d33d36bc505ab75797b8e08007ba [file] [log] [blame]
int foo() { return 42; }
int bar() { return 0; }
#pragma GCC visibility push(hidden)
int baz() { return 1; }
#pragma GCC visibility pop