bytes property

ByteData bytes

Implementation

ByteData get bytes => _bytes!;