noSuchMethod method

*[<Null safety>](https://dart.dev/null-safety)*

dynamic noSuchMethod (Invocation invocation)

inherited

Implementation

@pragma("vm:entry-point")
external dynamic noSuchMethod(Invocation invocation);