blob: c0b70092e3334d90eb14f4a78b83d2b5ba0594e5 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<manifest>
<imports>
<localimport file="minimal"/>
<localimport file="rollable"/>
<localimport file="uptodate"/>
</imports>
</manifest>